Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualuejako 1.4.2020 alkaen

ROIDno-2019-3804

Valmistelija

 • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
 • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 16§:ssä, että palvelualueet 1.1.2020 muodostetaan soveltuvin osin noudattaen vuonna 2019 voimassa ollutta toimialojen palvelualuejakoa ja vahvisti, että toimialojen palvelualueet ja palvelualueiden päälliköt ovat seuraavat:

Elinvoimapalvelut toimiala:

 • Tekniset palvelut (palvelualuepäällikkö Olli Peuraniemi)
 • Ympäristönvalvonta (palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi)
 • Elinvoimapalvelut (palvelualuepäällikkö Jukka Kujala)


Sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala:

 • Varhaiskasvatuspalvelut (palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa)
 • Koulutuspalvelut (palvelualuepäällikkö Kai Väistö) 
 • Vapaa-ajan palvelut (palvelualuepäällikkö Merja Tervo)
 • Lapsiperheiden palvelut (palvelualuepäällikkö Mirja Kangas)
 • Aikuisten ja työikäisten palvelut, (palvelualuepäällikön virka on avoimena) 
 • Ikäihmisten palvelut (palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander)
 • Terveydenhuollon palvelut (palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela)


Tämä päätös on voimassa 1.1.2020 alkaen kunnes kaupunginhallitus päättää palvelualuejaosta lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.

Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialalla on valmisteltu esitys palvelualuejaosta. Lapsiperheiden ja aikuisten ja työikäisten palvelualueet yhdistetään. Esityksen mukaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualueet 1.4.2020 alkaen ovat seuraavat:

 • Varhaiskasvatuspalvelut 
 • Koulutuspalvelut  
 • Vapaa-ajan palvelut 
 • Ikäihmisten palvelut 
 • Terveydenhuollon palvelut 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle että sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan palvelualueet 1.4.2020 alkaen ovat seuraavat:

 • Varhaiskasvatuspalvelut 
 • Koulutuspalvelut  
 • Vapaa-ajan palvelut 
 • Ikäihmisten palvelut 
 • Terveydenhuollon palvelut 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut
   

Palvelualuejakoa voidaan tarvittaessa tarkastella myöhemmin.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Palvelualueet, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.