Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan riskienhallinnan raportti 2019 ja riskienhallintasuunnitelma 2020

ROIDno-2020-473

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 90 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että kaupungin toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. 91 §:n mukaan lautakunta vastaa toimialallaan riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoi kaupunginhallitukselle riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Kaupunginjohtaja ja toimialojen johtavat viranhaltijat vastaavat riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueillaan .

Kaupungin työntekijöiden tulee noudattaa työssään hyvää riskienhallintaa ja raportoivat läheltä piti tilanteista sekä tiedottavat esimiehilleen toimintaan liittyvistä riskeistä ja kehittämismahdollisuuksista.

Riskienhallintasuunnitelma 2020 on päivitetty edellisen vuoden suunnitelman pohjalta. Suunnitelmassa on arvioitu ja ennakoitu mahdollisia toiminnan, talouden ja päätöksenteon riskejä. Merkittävimpien riskien minimoimiseksi on laadittu toimenpiteet ja määritetty vastuutahot.

Vapaa-ajan palvelualueella ei näyttäydy tällä hetkellä erityisiä riskejä. Ne ovat hyvin yleisluontoisia.

Varhaiskasvatuspalveluissa keskeiset riskit liittyvät edelleen toimitilojen kuntoon, toimintakulttuurin muutokseen sekä erityisesti lastentarhanopettajien ja sijaisten saatavuuteen.

Myös koulupalveluissa keskeisin riski liittyy (koulu)rakennusten huonoon kuntoon.Toimintakulttuurin muutoksen toteutumiseen ja palveluverkkoon sisältyy edelleen riskejä ratkaisuihin liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy alaisensa toiminnan riskienhallinnan raportin 2019 ja riskienhallintasuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti yksimielisesti, että Palvelusetelitoiminnan riskienhallintasuunnitelma lisätään toimialan riskienhallintasuunnitelmaan 2020, muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.