Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Sivistyslautakunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen vanhusneuvoston ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021

ROIDno-2017-2438

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalakiin (10.4.2015/410) on otettu vuorovaikutus- ja vaikuttamistoimielimiä koskevat säännökset. Vaikuttamistoimielimiä ovat nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto. Vaikuttamistoimielimet ovat edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamiskanavia. Ne eivät ole kunnan varsinaisia toimielimiä.Vaikuttamistoimielimet eivät voi tehdä muutoksenhakukelpoisia hallintopäätöksiä. Vaikuttamistoimielinten jäsenet eivät ole kunnan luottamushenkilöitä, eikä jäsenten kelpoisuudesta säädetä laissa.Kunnanhallitus voi asettaa vaikuttamistoimielimen esimerkiksi alan järjestöjen ehdotuksesta. Toimielimen jäsenen ei tarvitse olla kunnan asukas eikä tasa-arvolain vaatimukset tule suoraan sovellettaviksi. Kaikki vaikuttamistoimielimet ovat lakisääteisiä toimielimiä, joten kunnanhallituksen on ne asetettava. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Uuden kuntalain  27 §:n  mukaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Sääntely on siirretty kuntalakiin vanhuspavelulaista, jossa kunnille säädettiin velvollisuus asettaa vanhusneuvosto vuoden 2014 alusta.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 15.2.2013 § 64 hyväksynyt vanhusneuvoston toimintasäännön (liite 1). Säännön mukaan kaupunginhallituksen valitsemaan vanhusneuvostoon kuuluu 10 varsinaista jäsentä. Rovaniemen Eläkeläisten Yhteistyöjärjestö esittää 6 jäsentä, jotka edustavat eri järjestöjä tasapuolisesti ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kaupunginhallitus valitsee puheenjohtajan järjestön edustajista. Vanhusneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus, perusturva-, tekninen- ja vapaa-ajan lautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaiset varajäsenen. Teknisenä sihteerinä toimii hallintopalveluista nimetty sihteeri. Lisäksi vanhusneuvostoon kuuluu hyvinvointipalvelujen alueelta yksi (1) osastonjohtajan nimeämä viranhaltijaedustaja.

Kaupunginvaltuuston 9.12.2019 § 110 tekemän päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta ja vapaa-ajan lautakunta ovat lakanneet. Teknisen lautakunnan tehtävät ovat siirtyneet elinvoimalautakunnalle ja vapaa-ajan lautakunnan tehtävät sivistyslautakunnalle sekä osin lapsiperhe- ja nuoriosoasioiden jaostolle.

Kaupunginhallitus on 27.1.2020 § 41 nimennyt edustajansa vanhusneuvostoon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää muuttaa vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Kaupunginhallitus pyytää samalla perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakuntaa nimeämään vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan 10.2.2020 § 61 muuttaa vanhusneuvoston toimintasääntöä niin, että kaupunginhallitus-, perusturva-, elinvoima- ja sivistyslautakunta valitsevat vanhusneuvostoon kukin yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta nimeää vanhusneuvostoon yhden jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen vanhusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi ajalle 1.3.2020 - 31.5.2021.

Päätös

Sivistyslautakunta nimesi varsinaiseksi jäseneksi Hilla Haajasen ja varajäseneksi Reetta Mustosen.

Tiedoksi

Vanhusneuvosto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.