Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 27.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Oppilashuollon esimies
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Koulukuraattorin tehtävän määräaikainen täyttäminen, 05.02.2020

Hallintopäällikkö Sivistyspalvelut
§ 2 Primus- ja koski käyttöjärjestelmoien kehitystyö, 28.01.2020

Liikuntajohtaja
Avustuspäätös:
§ 2 Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset vuodelle 2020, 19.02.2020
Hankintapäätös:
§ 1 Ounasvaaran ulkoilureittien rakentaminen, 14.02.2020

Palvelualuepäällikkö Koulutuspalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 11 Kuvataidekoulun työajat toimintakaudelle 2020-2021, 27.01.2020
§ 17 Opetuspäällikön vakanssin 54780004 täyttäminen määräaikaisesti, 10.02.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 14 Tutkimuslupa/Henna Sarajärvi, 28.01.2020
§ 19 Tutkimuslupa/Iina Kiiskinen, 14.02.2020
§ 20 Tutkimuslupa/Ville Rokala, 17.02.2020

Palvelualuepäällikkö Vapaa-ajan palvelut
Avustuspäätös:
§ 5 Kohdeavustus/Turbojonnet, 29.01.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Lapin maakuntamuseon arkeologin viran (vakanssinro 72227002) täyttö, 29.01.2020
§ 4 Lapin maakuntamuseon johtajan avoimen viran (vakanssinro 72227001) hoito, 29.01.2020
§ 6 Kirjastonhoitajan toimen (vakanssinro 19870001) täyttö, 03.02.2020
§ 7 Kirjastonhoitajan toimen (vakanssi nro 19910001) täyttö, 06.02.2020
§ 8 Lapin maakuntamuseon kuva-arkistonhoitajan toimen (vakanssi nro 60760001) täyttö, 06.02.2020
§ 9 Lapin maakuntamuseon amanuenssin (rakennusperinteen asiantuntija) toimen (vakanssinro 00900007) täyttö, 06.02.2020
§ 10 Kirjastonjohtajan viran (vakanssinro 71776001) sijaisuus, 12.02.2020
§ 11 Ero taidemuseonjohtajan (vakanssinro 33665002) virasta, 12.02.2020
§ 12 Irtisanoutuminen kirjastonhoitajan (vakanssinro 54780009) toimesta, 18.02.2020

Palvelualuepäällikkö Varhaiskasvatus
§ 26 Konsultoivan erityisopettajan toimen nro 01425004 täyttäminen / Varhaiserityiskasvatus, 12.02.2020
Tutkimuslupapäätös:
§ 19 Tutkimuslupa / Waismaa Mia, 28.01.2020

Toimialajohtaja Sivistys- ja hyvinvointipalvelut
Henkilöstöpäätös:
§ 3 Rovaniemen kaupunginkirjaston kirjastonjohtajan viran (vakanssinro 71776001) täyttö, 28.01.2020
§ 13 Rovaniemn kuvataidekoulun täyttölupa lukuvuodelle 2020-2021, 03.02.2020
§ 14 Lapin musiikkiopiston täyttöluvat toimintakaudelle 2020-2021, 03.02.2020
§ 23 Täyttölupa K-0-koordinaattorin määräaikaiseen tehtävään ajalle 17.2.- 31.12.2020, 05.02.2020
§ 31 Sivistys ja hyvinvoinitpalveluiden toimialajohtajan sijainen, 13.02.2020
§ 42 Nimikemuutos / henkilöstöpäällikkö, 18.02.2020
Muu päätös:
§ 6 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialan hallinnon tukipalveluiden organisaatio, 29.01.2020
§ 35 Rovaniemen kaupungin edustajan nimeämien kuntaliiton kulttuurijohtajien verkostoon, 18.02.2020
Saatavien poistamispäätös:
§ 34 Saatavan poistaminen/vapaa-ajan palvelut, 18.02.2020
Työryhmän nimeämispäätös:
§ 40 Sivistys- ja hyvinvointipalveluiden johtoryhmä, 18.02.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

ja puheenjohtaja Pertti Lakkala:

Sivistyslautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että sivistyslautakunta ei käytä otto-​oikeutta päätöksiin.
Sivistyslautakunta toteaa,​ että päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Päätökset on kuulutettu nähtäville Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.
Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 332 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Telefax: 016 322 6450

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.