Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Arktikum-Palvelu Oy:n palvelusopimukset v. 2020-2022

ROIDno-2020-214

Valmistelija

  • Merja Tervo, palvelualuepäällikkö, merja.tervo@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2020 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet kohta 8.3.

Kaikki sopimukset, joissa Rovaniemen kaupunki on osapuolena, on laadittava kirjallisesti. Jos sopimuksen arvo on alle 5 000 euroa, niin riittävää on, että sopimuksen syntyminen (osapuolet, kohde ja ehdot) on todistettavalla tavalla (esim. sähköpostitse) dokumentoitu.

Sopimus tulee Rovaniemen kaupunkia sitovaksi, kun se on toimivaltaisen viranomaisen toimesta allekirjoitettu. Arvoltaan yli 5 000 euron arvoinen sopimus on ennen allekirjoittamistaan hyväksyttävä allekirjoitettavaksi toimielimen tai viranhaltijan päätöksellä. Päätösten perusteella tehtävät sopimukset allekirjoittaa asian esittelijä ja varmentaa valmistelija, ellei toimielin toisin päätä. Sopimukset on tallennettava joko Claudiaan tai CaseM -sopimustenhallintajärjestelmään.

Palvelusopimuksilla Rovaniemen kaupunki ja Arktikum-Palvelu Oy sopivat toteutettavien palvelujen toimintaperiaatteista ja kehittämisestä. Osapuolet sopivat kustakin palvelusta erikseen.

Palvelusopimukset ovat voimassa määräaikaisina 1.1.2020 – 31.12.2022

Arktikum-Palvelut Oy tuottaa Arktikum-talossa 1. siivous- ja kiinteistöpalveluja, 2. myynti- ja markkinointipalveluja ja 3. käyttö-, myynti- ja asiakaspalvelua sekä neuvontaa. Palvelusopimuksen perushinta on 206 500 euroa vuodessa sekä mahdolliset lisäveloitukset 10 000-45 000 euroa vuodessa asiakasmäärän kehityksen mukaan. Yhteensä 619 500 euroa 3 vuoden aikana.

Arktikum-Palvelu Oy tuottaa Kulttuuritalo Korundissa 1. myynti- ja markkinointipalveluja sekä 2. toimisto-, käyttö- ja asiakaspalvelua sekä neuvontaa. Palvelusopimuksen perushinta vuodelle 2020 on 200 000 euroa, vuodelle 2021 on 230 000 euroa ja vuodelle 2022 on 230 000 euroa. Yhteensä 660 000 euroa 3 vuoden aikana

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteiden 1-3 mukaiset sopimukset. Palvelusopimusten kokonaishinta vuodelle 2020 on 406 500 euroa ja vuosille 2020-2022 yhteensä 1 279 500 euroa. 

Merkittiin, että Mika Kansanniva jääväsi itsensä ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Puhelin: (016) 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.