Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kirjastoauton hankinnan käynnistäminen

ROIDno-2020-82

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Tällä hetkellä Rovaniemen kaupunginkirjastossa liikennöi kaksi kirjastoautoa (hankitavuodet -98 ja -05). Kalusto on uusimisen tarpeessa ja tarvitaan päätöksiä kirjastopalveluiden saatavuuden turvaamiseksi kouluilla, päiväkodeilla sekä laajan kuntamme haja-asutusalueella. Autokirjasto on Rovaniemen kirjaston kolmanneksi suurin toimipiste pääkirjaston ja Saarenkylän kirjaston jälkeen. Vuosilainamme oli v. 2018 n. 13 prosenttia koko kirjaston lainoista. Tällä lainamäärällä (n. 133 000 lainaa/vuosi) mitattuna olemme koko Lapin 5 suurin kirjastoyksikkö.

Kirjastopalvelu on kunnan peruspalvelua. 

Laki yleisistä kirjastoista 29.12.2016/1492 

5 § Kunnan tehtävät. Kunnan tehtävänä on yleisen kirjaston toiminnan järjestäminen

6 § Yleisen kirjaston tehtävät.

  1. tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;

  2. ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;

  3. edistää lukemista ja kirjallisuutta;

  4. tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;

  5. tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;

  6. edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua

10 § Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa

Kuntamme maantieteelliset seikat huomioon ottaen renkailla oleva palvelu on järkevä ja kustannustehokas tapa tuottaa palvelu. Rovaniemen kirjastoauton painopistealueena on lasten- ja nuorten kirjastopalvelut koulu- ja päiväkotiyhteistyön kautta. On todella tärkeää olla tukemassa lasten- ja nuorten lukutaitoa. Kirjaston täytyy myös turvata pääsy ajankohtaisiin aineistoihin kaikille lapsille tasapuolisesti asuinpaikasta ja varallisuudesta huolimatta. Kirjastolaki asettaa velvoitteet tähän.

Kirjastossa tehtiin strateginen päätös v. 2015 haja-asutusalueiden kirjastopalvelujen osalta lakkauttamalla kyläkirjastot (7 kpl), Muurolaa lukuun ottamatta, ja päätettiin hoitaa lakisääteiset kirjastopalvelut kirjastoautoilla, koska se on selkeästi edullisempi ja toiminnallisesti tehokkaampi ratkaisu. Kirjastonhoidollisesta näkökulmasta tällä ratkaisulla saatiin mm. kokoelmien käyttöä tehostettua huomattavasti sekä pystymme tarjoamaan nykyaikaisia kirjastopalveluja tasapuolisesti koko kunnan alueelle. Tällöin myös muokkasimme toimintakonseptiamme asiakaslähtöisemmäksi ja sujuvammaksi vähentämällä lyhyiden pysäkkien määrää ja keskittämällä näistä vapautunut aika pitempiin 1 tunnin pysäkkeihin kylien keskeisillä paikoilla. Hyvä ratkaisu. 

Rovaniemen kaupunginkirjastolla on kokoelmien käytön osalta velvoitteita myös koko Lappia ajatellen, sillä olemme osa koko lapin yhteistä Lapin kirjastoa. Näin ollen kokoelmien kierto ja aineiston saavutettavuus täytyy olla turvattu.

Kylät ja kaupunginosat

Kirjastoautojen vastuulla on tarjota kirjastopalveluja niillä alueilla, joissa ei ole kiinteää kirjastoa. 2015 kirjasto teki strategisen linjauksen lakkauttamalla 7 kyläkirjastoa ja järjestämällä kirjastopalvelut kirjastoautoilla. Suurimmissa kylissä palvelua on tarjolla viikoittain n. tunnin mittaisilla pysäkeillä. Kylien pysäkeillä on vakiintunut käyttäjäkuntansa. Pitemmät pysäkit myös mahdollistavat esim. digitalkkarin toiminnan kirjastoautoissa.

Kirjastoautolle on kysyntää myös keskustan liepeillä olevilla pientaloalueilla, joissa ei ole mitään lähipalveluja ja asukkaina runsaasti lapsiperheitä.

 

Kasvatusyhteistyö

Kirjastoautojen asiakkaina on tällä hetkellä 35 eri päiväkotia koko kunnan alueella sekä 9 pysäkkiä perhepäivähoitajille. Tätä kautta kirjasto on myös tiiviisti varhaiskasvatuksen arjessa mukana tarjoamalla laadukasta lastenkirjallisuutta lapsille ja ajantasaista ja monipuolista aineistoa henkilökunnalle oman työn tueksi.

Kirjastoautopalvelu tavoittaa joka kolmas viikko n. 3000 alakouluikäistä lasta. Suurin osa kirjastoautopalvelun lainoista tulee juuri näiltä koulupysäkeiltä ja olemmekin  tärkeä opetuksen tukipalvelu. Kirjallisuuden ja lukemisen opetus on tärkeässä roolissa nykyisessä opetussuunnitelmassa ja nykytutkimus on osoittanut hyvän lukutaidon indikoivan parempaa koulumenestystä ja hyvinvointia laajemminkin lasten ja nuorten elämässä. Pitkäjänteisen kirjaston sisäisen kehittämistyön tuloksena kaikilla koulujen kirjastoautokäynneillä on mukana lastenkirjastotyön ammattilainen, jolloin kirjastoautopalvelu kouluilla on erityisen laadukasta ja vaikuttavaa, esim. kirjavinkkaus. 

On tärkeää, että lapset itse pääsevät kirjastoautoon ja näin opettelevat kirjaston käytön jo kasvun varhaisessa vaiheessa. Näin kaikilla lapsilla on tasa-arvoinen mahdollisuus päästä osalliseksi laadukkaaseen lastenkirjallisuuteen ja tämä osaltaan on tasaamassa lasten sosioekonomisen taustan vaikutuksia mm. lukutaitoon ja kulttuuriseen osallisuuteen.

 

Palvelun järjestäminen jatkossa

Kaksi nykyistä autoa voidaan korvata yhdellä uudella täysimittaisella kirjastoautolla. Liitteenä (liite 1) olevassa taulukossa 1 on arvio toiminnallisista vaikutuksista uudella autolla. Taulukossa kaksi (liite 1) on arvio kustannussäästöistä em. ratkaisulle. Tämä tavoite asettaa uudelle autolle kovat vaatimukset. Kirjastotilan logistiset ratkaisut täytyy olla optimaaliset, jotta pystymme hallitsemaan sen suuren aineistomäärän, jota tilassa täytyy käsitellä. Ergonomiaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta työturvallisuus ja työolot ovat riittävällä tasolla.  

Vaihtoehtoisia ratkaisuja selviteltiin (liite 2), mutta niillä ei pystytä täyttämään asiakkaiden palvelutarvetta.

Kirjastoautojen hankintakustannukset ovat noin 450 000 - 500 000 €.

Käyttökulujen arvioidaan jäävän alle puoleen nykyisestä, mikäli uusi auto hankitaan (liite 1, taulukko 2)

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistysautakunta päättää, että kirjastoauton hankinta käynnistetään.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Vapaa-ajanpalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Puhelin: (016) 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.