Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kuntalaisaloite kymmensormijärjetelmän hallitseminen

ROIDno-2019-3536

Valmistelija

  • Kai Väistö, palvelualuepäällikkö, kai.vaisto@rovaniemi.fi

Perustelut

Aloite kymmensormijärjestelmän hallitsemisesta, Ahola Johannes:
Kymmensormijärjestelmän hallitseminen on yksi tehokkaimmista tavoista nopeuttaa ja tehostaa työtä, ja onhan siitä hyötyä muussakin elämässä. Ehdotan, että Rovaniemen kouluissa kaikille lapsille opetetaan jatkossa hyvät kymmensormijärjestelmän taidot. Käsittääkseni uusi ops sitä edellyttäisikin, mutta en tiedä millä mallilla asia todellisuudessa Rovaniemellä on. Ainakaan Ounasvaaran koulun 5- ja 6- luokkalaisille lapsilleni sitä ei ole opetettu käytännössä yhtään.”

Ounasvaaran koulussa, kuten kaupungin kaikissa peruskouluissa, toteutetaan Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Kaikissa kouluissa on huoltajien ja opettajien tapaamisissa sekä arviointikeskusteluiden, vanhempainiltojen, vanhempaintoimikuntien ja eri tiedotuskanavien yhteydessä mahdollisuus avoimeen vuorovaikutukseen koulun kanssa. Koulut ovat valmiita kertomaan pedagogisista ratkaisuistaan ja opetussuunnitelman toteuttamisesta myös tieto- ja viestintätekniikkaan (TVT) liittyen. Ounasvaaran koulun rehtori on aiemmin vastannut aloitteen tekijälle aloitteessa mainittuihin näkökulmiin.

Rovaniemen koulutuspalveluiden tieto- ja viestintätekniikan strategia on laadittu voimassa olevan opetussuunnitelman 2016 laatimisen yhteydessä. Strategian mukaan näppäintaitoihin eli kymmensormijärjestelmän perusteisiin tutustuminen ja harjoittelu on liitetty 1-2.vuosiluokan tavoitteisiin ja varsinainen kymmensormijärjestelmän käyttö vuosiluokille 3.-9. 

Taitoihin perehdyttäminen aloitetaan jo alkuopetuksessa ja sitä harjoitellaan koko perusopetuksen aikana. Muita vuosiluokilla 1-2 harjoiteltavia käytännön taitoja ovat muun muassa tutustuminen koulun TVT-laitteisiin, ohjelmistoihin ja palveluihin sekä käytänteisiin. Alkuopetusluokilla opetellaan myös omilla tunnuksilla sähköinen kirjautuminen (esim. Google-tunnukset ja muut koulun käytössä olevat sähköiset oppimisympäristöt). 

Edellä mainittujen osaamisalueiden lisäksi alkuopetuksen osaamisen portaat sisältävät vastuullisen ja turvallisen toiminnan, tiedonhallinnan, luovan työskentelyn, vuorovaikutuksen sekä verkostoitumisen. Myös pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.

Opetussuunnitelmaan sisältyvät TVT-taitojen osaamisen portaat ovat olleet käytössä  vasta uuden opetussuunnitelman tultua voimaan. Tältä osin kaikki tällä hetkellä peruskoulussa olevat oppilaat eivät ole saaneet täysin yhdenvertaista perehdyttämistä TVT:n käytännön taitoihin ja tuottamiseen. 

Ounasvaaran peruskoulussa arvioidaan TVT-strategian toimivuutta ja kehittämistyötä kuluvan lukuvuoden aikana. Koulun opetuksessa kymmensormijärjestelmää pyritään sitomaan entistä paremmin osaksi koulun arkea. Näppäintaitojen oppiminen onkin osa TVT-taitojen kehittämistä koko oppilaan perusopetuksen ajan vuosiluokilla 1-9.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta antaa edellä mainitun vastauksenaan Johannes Aholan kuntalaisaloitteeseen.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.