Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan sisäisen valvonnan raportti 2019 ja -suunnitelma vuodelle 2020

ROIDno-2018-165

Valmistelija

  • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi

Perustelut

Sisäinen valvonta on kaupungin oma järjestely johtamisen tueksi ja riskien hallitsemiseksi (Sisäisen valvonnan ohjeet KH 8.12.2008 § 471). Tilintarkastaja arvioi, onko sisäinen valvonta, riskienhallinta ja konsernivalvonta asianmukaisesti järjestetty ( Kuntalaki 2015/410, 123§, 1. mom, 4. kohta). Toimiessaan valvonta edistää tavoitteisiin pääsemistä, riskien hallintaa ja johtamista.

Tarkastustoiminnasta vastuullisena viranhaltijana kaupunkikonsernissa toimii sisäinen tarkastaja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskien arvioinnin järjestämisestä siten, että toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan.

Rovaniemen kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa on määritelty riskienhallinnan toimenpiteet suunnittelukaudella. Sen mukaan toimielimet tunnistavat, arvioivat ja priorisoivat vuosittain keskeisimmät riskit sekä laativat tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet vahinkojen varalle ja suunnitelmat korjaavista toimenpiteistä mahdollisissa vahinkotapauksissa.

Lautakunta vastaa toimialalla sisäisen valvonnan järjestämisestä ja raportoi kaupunginhallitukselle järjestämisestä ja keskeisistä havainnoista. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat vastaavat valvonnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan. Palvelualuepäälliköt ja toimintayksiköiden esimiehet vastaavat jatkuvasta valvonnasta ja raportoinnista omissa toimintaprosesseissaan.

Sisäisen valvonnan raportti on esitetty taulukkomuodossa ja sisältää suunnitelman vuoden 2020 painopistealueista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sisäisen valvonnan raportin vuodelta 2019 ja suunnitelman vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.