Jätkänkynttilä silta

Sivistyslautakunta, kokous 30.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Valtuustoaloite Uusi palloiluhalli Rovaniemelle

ROIDno-2019-3751

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Juhani Juuruspolvi ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Rovaniemi on liikunta- ja urheilukaupunki. Harrastukset tarvitsevat liikuntapaikkoja ja siihen tarvittavia investointeja nyt ja tulevaisuudessa. Rovaniemelle on rakennettu reilu kolmekymmentä vuotta sitten Ounashalli, joka on ollut tarpeellinen moneen. Vuosikymmeniä sen käyttö on ollut erityisen vilkasta, aika ajoin jopa ylikuormitettu ja mitoitukseltaan vanhentunut. On aika uudistua.

Rovaniemen väkimäärä ja eri urheilulajien harrastajien määrä on kasvanut merkittävästi viimeisten vuosikymmien ajan, yhdistymisen myötä väestö on yli kaksinkertaistunut.

Muutamia viikkoja sitten Suomen jalkapallo nousi uudelle tasolle. Huuhkajien voiton myötä tie aukeni suurten jalkapallomaiden joukkoon. Historiassa suomalainen jalkapallo nousee ensimmäistä kertaa arvoturnaukseen EM 2020 joukkueiden joukkoon. Se on hieno saavutus!

Nyt on myös Rovaniemellä aika nostaa lasten ja nuorten jalkapalloharrastus uudelJe tasolle. Palloiluhalli tulee olla hyvin saavutettavissa ja sen tulee täyttää tarvittavat mitat. Nyt on momentun lähteä viemään hanketta eteenpäin. Jalkapalloilun nosteessa myös Palloliitolta ja Opetusministeriöltä olisi vrumaan lisätukea saatavissa, mikäli olisi uskottavia investointeja esitettävänä."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen uudesta palloiluhallista Rovaniemelle.

Liikuntapalvelut sekä paikallisten urheiluseurojen ja liikuntayhdistysten yhteistoimintaelin Seuraparlamentti tekivät syksyllä 2019 kyselyn, jonka avulla selvitettiin yhdistysten tilatarpeita. Saatujen vastausten mukaan yksi akuuteimmista tilatarpeista liittyy palloiluolosuhteiden kehittämiseen. Erityisesti jalkapallon talviharjoitteluolosuhteet ovat riittämättömät lajin harrastajamäärään suhteutettuna.

Ounashalli on valmistunut vuonna 1986. Hallin jalkapallokentän koko on 90 x 51m, eli kenttä ei ole ns. täysimittainen jalkapallokenttä. Pelikentän minimimittojen tulisi olla vähintään 95 x 55m; Palloliiton suositus on 105 x 68m.

Ounashalli on erittäin kovassa käytössä. Arkipäivien aikana sitä käyttävät mm. perusopetuksen koulut ja Lapin urheiluakatemia. Arki-iltaisin ja viikonloppuisin sitä käyttävät jalkapalloseurat (FC Santa Claus Napapiiri, Rovaniemen Palloseura, Rovaniemi United, Rollon Pojat, Rovaniemi International), pesäpalloseura (Napapiirin Pesis-Team), amerikkalaisen jalkapallon seura (Nordmen), frisbeegolfseura (Rolffarit) sekä mm. korkeakoululiikunta. Halli on useimmiten jaettu varaajien kesken kahteen osaan. Käytännössä mikään seura ei saa tarvitsemaansa määrää harjoitusvuoroja Ounashalliin.

Uuden palloiluhallin suunnittelussa tulisi ottaa huomioon monia seikkoja:

- käyttäjien tarpeet: eri lajien vaatimukset, hallin mitoitus, tarvittavat liikunta- ja oheistilat

- hallin sijainti

- rakentamistapa ja tekninen toteutus, ml. energiaratkaisut

- hallin omistajuus ja hallinnointi

- hallin rakentamisen rahoitus

- hallin käyttötalouteen liittyvät ratkaisut

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Antti Lassila, toimialajohtaja, antti.lassila@rovaniemi.fi

Sivistyslautakunta käynnistää keskustelut palloiluhallin suunnittelusta eri sidosryhmien kanssa.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi toimialajohtajan esityksen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Liikuntapalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sivistyslautakunta

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Puhelin: (016) 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä

Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Puhelin: 016 3221

Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.