Sodankyläntien aluelautakunta, kokous 28.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Aluelautakuntien kehittämistoiminta/Sodankyläntie

ROIDno-2017-286

Valmistelija

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Perustelut

Aluelautakunta käsitteli kokouksessaan 13.3.2019 § 17 aluelautakunta-alueilla toteutettua verkkokyselyä, joka käsitteli kylien kehittämistavoitteita. Kysely tehtiin yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen (Luke) kansainvälisen BuSK -projektin kanssa, jossa myös Rovaniemen kaupunki on mukana.

Eri aluelautakuntien alueilla nousi esille samanlaisia kehittämiskohteita, joita esitellään kokouksessa seuraavasti:

Paikallis- ja työmatkaliikenne

Rovaniemen paikallisliikenne on siirtynyt kokonaan Rovaniemen kaupungin järjestämäksi 4.6.2018 alkaen. Talvikuukausina liikennöidään kymmenellä eri linjalla ja kesäkuukausina viidellä. Paikallisliikenne toimii Muurolaan ympäri vuoden.

Työmatkaliikenne

 • Kaikille avoimen työmatkaliikenteen linjoilla on määrätty aikataulu ja reitti. Tyypillisiä käyttäjiä ovat työmatkalaiset ja toisen asteen opiskelijat.
 • Linjat liikennöidään kouluvuoden aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin. Linjoja ei ajeta koulujen kesälomien aikana.
 • Kyytiä ei tarvitse tilata etukäteen. Kyytiin noustaan reitillä olevilta linja-autopysäkeiltä.

Joukkoliikenneinsinööri Hannu Kumpula esittelee paikallis- ja työmatkaliikenteen.

 

Asiointi-, palveluliikenne

Paikallisliikenteen linjojen 1–14 lisäksi Rovaniemellä on joukkoliikennettä, jota kutsutaan asiointi- ja palveluliikenteeksi. 

 • Palvelu- ja asiointiliikenne ovat kaikille avointa kutsujoukkoliikennettä, jossa bussi ei liikennöi kiinteää reittiä, vaan reitti muodostuu aikatauluissa kerrottujen alueiden välille asiakkaiden tarpeiden mukaan.
 • Palvelu- ja asiointiliikenteen matkat on tilattava viimeistään matkaa edeltävänä päivänä klo 16.00 mennessä Matkapalvelukeskuksesta numerosta 016 322 6900.
 • Palvelu- ja asiointiliikenteen asiakkaat viedään heidän haluamiinsa asiointipaikkoihin tai kotiovelle niin lähelle kuin mahdollista.
 • Palvelu- ja asiointiliikenteen lähtökohtana on, että asiakkaan on kyettävä omatoimisesti saapumaan sovittuun noutopaikkaan.

Keskustan palveluliikenne

 • Keskustan alueella on kolme palvelulinjaa: Nätti-Jussi, Citybussi ja Pöykkölän linja.
 • Keskustan palvelulinjojen autossa on vähintään yksi pyörätuolipaikka sekä nostin tai kulkuluiska pyörätuolia varten. Matalalattiaisessa autossa voi kuitenkin olla nostimen sijasta kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 8 prosenttia. Pyörätuolin ja siinä matkustavan tulee olla luotettavasti kiinnitettävissä ajoneuvoon. Kaikissa istuimissa on turvavyöt. 
 • Kuljettaja varmistaa, että asiakas pääsee turvallisesti autoon ja siitä ulos, ja tarjoaa apua tarvittaessa. Kuljettaja voi myös avustaa asiakasta matkatavaroiden käsittelyssä.

Kylien palvelu- ja asiointiliikenne 

 • Kylien palvelu- ja asiointilinjojen reitit ajetaan vain, jos on tullut tilauksia, ja matkustajia on oltava vähintään kaksi.

Kuljetuspäällikkö Seija Säkkinen Matkapalvelukskuksesta esittelee palvelu- ja asiointiliikenteen.

 

Tietoliikenneyhteydet

Napapiirin Kuituverkot Oy on paikallinen tietoverkkoyhtiö, joka kuuluu Rovaniemen kaupungin omistamaan Neve-konserniin ja se toteuttaa valokuituratkaisuja yrityksille ja asukkaille. Tiedon siirto perustuu sähkön sijasta valoon, joten se ei ole altis sähkömagneettisille häiriöille.  Valokuidun tärkeimpiä etuja ovatkin luotettavuus, käyttökapasiteetti ja valmius kaikkiin tulevaisuuden digitaalisten palvelujen käyttöön. Valokuituliittymä on fyysinen kaapeliyhteys verkosta kiinteisöön. Sen kautta saadaan internetyhteys ja tulevaisuudessa myös muitakin palveluja.

Napapiirin Kuituverkot Oy:n toimitusjohtaja Jukka Rinne esitteelee yhtiö toimintaa ja verkon rakentamisohjelmaa.

 

Ympäristön ja maisemanhoito

Ympäristöhoitohankkeiden tavoitteena on saada kylämaisemat viihtyisiksi.  Hankkeessa panostetaan myös ulkoilureittien ja lähiliikuntapaikkojen kehittämiseen. Lapin ammattikorkeakoulun neljännen vuoden metsätalousinrinööriopiskelijat toteuttivat Niesin kylälle maisemasuunnitelman. Suunnitelma on laadittu kattamaan seuraavat 10 vuotta ja siinä esitetyt toimenpiteet ovat suosituksia ja maanomistajat voivat itse pättää toteutuksen.

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus projekti/opinnätetöille.

Lehtori Janne-Perttu Rantonen Lapin ammattikorkeakoulusta esittelee koulun tarjoamat mahdollisuudet hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen.

 

Sodankyläntien aluelautakunta on valinnut painopistealueikseen:

 • Vikajärven maastopyöräreitistö

Em. kokouksessa päätettiin, että kyläyhdistyksiltä pyydetään erilliset esitykset painopistealueista. Vastauksia on saatu seuraavasti:

Perunkajärvi

 • Tieto- ja puhelinliikenneyhteydet
 • Toimiva ja turvallinen tieyhteys (Perunkajärventien levennys ja kunnossapito)
 • Onni-auton palvelut pysyväksi ja palvelutarjonnan monipuolistaminen
 • Pilpasen aarnialueen opastekyltti ja Perunkajärven tiekyltti
 • Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen

Tiainen

 • Tietoliikenneyhteydet
 • Asiointipalvelureitti Niesistä alkaen
 • Teiden kunnossapito (Nelostien ja Niesintien kunnostus, risteysalueiden näkyvyys)
 • Palvelujen turvaaminen ( kotihoito, kotisairaalapalvelut)

Vikajärvi

 • Pieskantien tonttien maisemointi jokeen saakka
 • Tonttien markkinointi
 • Kierrätyspiste Olkkajärven venesatamaan  (Napapiirin Residuum on vastannut, että lähin on 10 km etäisyydellä Vikajärvellä jauutta  pistettä ei toteuteta)
 • Ikäihmisten liikuntamahdollisuudet

Ylinampa

 • Ylinamman uimarannan kunnostus ja wc-tilojen korjaus
 • Tiedotustoiminnan kehittäminen (Postin kulku)
 • Kuntopolun kunnostaminen

Yhteistyössä verkostokoordinaattorin kanssa laaditaan konkreettiset toimenpiteet hankkeiden etenemiseksi.

Sodankyläntien aluelautakunta-alueella on käyttämättä kehittämismäärärahoja 14 630 euroa.

Yhteenvero kyselyn tuloksista on liitteenä.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Heli Välikangas, alueellisten palvelujen johtaja, heli.valikangas@rovaniemi.fi

Aluelautakunta antaa alustajille ehdotuksia palveluiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Samalla jäsenet sitoutuvat omalta osaltaa myötävaikuttamaan asukkaita käyttämään palveluja ja osallistumaan tarvittaviin toimenpiteisiin.

Aluelautakunta päättää kiinnostuksen ympäristön ja virkistyskäytön suunnitelmien laatimiseen ja nimeää yhteyshenkilön hankkeen etenemiseksi.

Aluelautakunta valitsee kylien esityksistä lautakuntakohtaiset painopistealueet.

Valituille painopistealueilla laaditaan toimenpidelistaus ja varataan tarvittaessa toteutukseen määräraha talousarvion puitteissa.

Päätös

Sodankyläntien aluelautakunta päätti alueellisten palvelujen johtajan ehdotuksen mukaisesti seuraavasti:

Aluelautakunta päättää kiinnostuksen ympäristön ja virkistyskäytön suunnitelmien laatimiseen ja nimeää yhteyshenkilöksi Hillevi Vitikan hankkeen etenemiseksi.

Aluelautakunta valitsi kehittämisen painopistealueiksi seuraavat toimenpiteet:

 • Vikajärven maastopyöräreitistö
 • Tieto- ja puhelinliikenneyhteydet
 • Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen
 • Viestinnän kehittäminen 

Kyläkohtaiset yhteyshenkilöt: 

 • Perunkajärvi, Hillevi Vitikka
  • Yksityistielain mukaisten tiekuntien perustaminen 
  • Tieto- ja puhelinliikenneyhteydet 
  • Pilpasen aarnialueen opastekyltti ja Perunkajärven tiekyltti.
  • Toimiva ja turvallinen tieyhteys (Perunkajärventien levennys ja kunnossapito)
 • Tiainen, Heli Saraniemi ja Niesin kyläyhdistyksen pj. yhdessä 
  • Asiointipalvelureitti Niesistä alkaen
  • Teiden kunnossapito Nelostien ja Niesintien kunnostus, risteysalueiden näkyvyys
  • Palvelujen turvaaminen esim. kotiuttamisasiassa ( kotihoito, kotisairaalapalvelut )
  • Yleinen terveystarkastus ikäihmisille ennaltaehkäisevänä palveluna halukkaille 
 • Vikajärvi, Jaakko Huttunen 
  • Pieskantien tonttien maisemointi jokeen saakka
  • Tonttien markkinointi
  • Kierrätyspiste Olkkajärven venesatamaan 
  • Uusi Rovaniemen keskiviikon julkaisun jakaminen alueelle
  • Ikäihmisten liikuntamahdollisuudet -asiaan pyydetään Arvo Saraniemi yhteyshenkilöksi
 • Ylinampa, yhteyshenkilöksi pyydetään Pauliina Mukkalaa 
  • Ylinamman uimarannan kunnostus ja wc-tilojen korjaus -asiassa
  • Kuntopolun kunnostaminen -asia tiedoksi Seppo Ylinammalle 

Hankkeiden toteutukseen ei tässä vaiheessa myönnetty erillisiä määrärahoja.

Tiedoksi

Yhteyshenkilöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoshakemus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ei ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot
Oikaisuvaatimusviranomainen:  Rovaniemen kaupunki, Sodankyläntien aluelautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi