Tarkastuslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Raportointi asiantuntijapalveluista

ROIDno-2017-270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on saanut pyytämänsä lausunnot 28.2.2018 mennessä kaupunginhallitukselta ja liikelaitoksen johtokunnalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi kaupunginhallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan esittämät lausunnot. Lautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee lausunnot tiedoksi.

Lautakunta huomioi vastaukset kaupunginvaltuustolle annettavassa vuoden 2017 arviointikertomuksessa.

Päätös

Lautakunta merkitsi annetut lausunnot tiedoksi, ja päätti huomioida vastaukset vuoden 2017 arviointikertomuksessa.

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä 12.4.2018 pidettävässä kokouksessa.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on todennut aiemmat tilaliikelaitokseen kohdistuneet selvitykset ja tilintarkastajan tekemät tarkastukset. Ensimmäinen tarkastus koski vuosia 2010–2012 (TarkLtk 24.10.2012 § 56). Toinen erillistarkastus kohdentui Lappia-talon peruskorjaukseen ja laajennukseen. Kolmas tarkastus ulottuu lokakuuhun 2017 saakka (TarkLtk 20.12.2017 § 148).

Tilaliikelaitoksella sekä liikelaitoksen johtokunnalla on kuluneiden vuosien aikana ollut riittävästi tietoa ja perusteita korjaaviin toimiin taloushallinnossa. Tieto epäkohdista on raporteilla saatettu kaupungin johdolle/kaupungin talousjohdolle. Esimerkiksi sopimusten hallintaan sekä kirjauksiin liittyvät epäkohdat ovat jatkuneet.  

Tilakustannukset ovat kohdistuneet osittain väärin eri toimielimille. On mahdollista että tältä osin kirjanpito tuottaa yhä virheellistä tietoa paitsi kaupungin eri toimialojen tuloksellisuuden osalta, mutta myös valtionosuuslaskelmien perustaksi.

Mikäli tilakustannusten kohdentuminen jää virheelliseksi kuluvan vuoden sekä vuoden 2019 tilinpäätökseen, johtaa se sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa kustannusjaon virheisiin kaupungin ja perustettavan maakunnan välillä.

Tarkastuslautakunta esitti vuoden 2016 arviointikertomuksessa huolen hajautetun konsernitalouden järjestelyistä (s. 11) ja konsernitalouden heikosta asemasta. Lautakunta piti keskitetyn konsernitalouden malliin siirtymistä välttämättömänä: Tällöin toimintaprosessit ovat vakioidut ja aikataulut täsmälliset, päällekkäinen työ on minimoitu, rahoituksen näkökulma on mukana, riskejä on minimoitu jne.

Kaupunginhallituksen nyt antamasta vastauksesta käy ilmi, että sillä ei ole ollut riittäviä edellytyksiä puuttua itsellisen liikelaitoksen taloushallinnon toimiin. Vastauksessa kaupunginhallitus tuo esille keskitetyn taloushallinnon edut. Näitä osin näkemykset ovat samansuuntaisia tarkastuslautakunnan esittämän kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta pitää tilaliikelaitoksen ilmoittamia korjaavia toimia aiheellisena ja välittömiä toimia edellyttävinä.

Kaupunginhallituksen lausuntoa tilahallinnan järjestelyistä tarkastuslautakunta pitää perusteltuna. Tarkastuslautakunta suosittaa ensisijaisena ja välittömänä toimena taloushallinnon keskittämistä kaupunginhallituksen esittelytekstin suuntaisesti.

Tarkastuslautakunta pitää riskinä, jos kaupunginhallituksessa esiteltyjen organisatoristen toimenpiteiden toteuttaminen lykkääntyy ensi valtuustokaudelle (1.6.2021-) saakka.

Tarkastuslautakunta saattaa tämän päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä tilaliikelaitoksen johtokunnalle.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta ja päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Lautakunta päätti saattaa tämän päätöksen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä tilaliikelaitoksen johtokunnalle.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi