Tarkastuslautakunta, kokous 12.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tarkastuslautakunnan kokoukset 06-12/2018

Valmistelija

 • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on hallintosäännössä (129-​131§) määrännyt kaupungin toimielimen kokousajasta ja paikasta sekä kokouskutsusta. Hallintosäännössä todetaan mm. että:

 • Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös,​ milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
 • Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
 • Esityslista,​ joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi,​ lähetetään kokouskutsun yhteydessä,​ jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla,​liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja,​asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
 • Kokouskutsu,​ esityslista,​ liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja saattaa sähköisesti saataville.

Lautakunta päätti 29.11.2017 kevään kokousten aikatauluista toukokuun loppuun saakka.

Viranhaltijavalmistelussa esitetään tarkastuslautakunnan 06-​12/2018 kokoukset pidettäväksi seuraavan alustavan aikataulun mukaan. Aiemman käytännön mukaisesti kokoukset alkavat klo 14:

 • (ti 12.6)
 • ke 20.6
 • ke 29.8
 • ke 19.9
 • ke 24.10
 • ke 21.11
 • ke 19.12                       

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Hyväksytään alustava kokousaikataulu esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen mukaisesti.

Anna Suomalainen oli poissa tämän pykälän käsittelyn lopussa klo 14.10-14.45.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi