Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Arviointisuunnitelma vuodelle 2020

ROIDno-2019-3542

Valmistelija

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tulee muiden sille määrättyjen tehtävien ohella 1) arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet, 2) arvioida koko kuntakonserni huomioiden, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista sekä taloussuunnitelman riittävyyttä, silloin kun kunnan taseessa on kattamattomanta alijäämää.

Arviointi perustuu suunnitelmaan

Tarkastuslautakunnan tulee laatia suunnitelma arviointinsa tueksi. Suunnitelma voi olla vuodeksi kerrallaan laadittu tai se voi olla koko valtuustokauden mittainen. Suunnitelma voidaan antaa tiedoksi valtuustolle.

Tarkastuslautakunnalla erityinen tiedonsaantioikeus

Tarkastuslautakunta seuraa päätöksentekoa ja toteuttaa kuulemisia arvioinnin tueksi. Lautakunnan jäsenet seuraavat ns. nimikkolautakuntien toimintaa. Lautakunnalla on on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaiselta tiedot ja nähdä asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena arviointitehtävän suorittamista varten.

Lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa tarkastuslautakunnan niin päättäessä.

Arvioinnin piirissä koko kuntakonserni

Tarkastuslautakunnan arviointi ei rajoitu vain hallinnolliseen kuntaan vaan se kattaa koko kunnan toiminnan. Kuntalain 6§2mom mukaan "kunnan toiminta käsittää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan lisäksi osallistumisen kuntien yhteistoimintaan sekä muun omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan".

Keskeinen arvioinnin on kaupunginhallitus, sillä se johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Arviointisuunnitelman perustana kuntastrategia ja valtuuston hyväksymä talousarvio

Tarkastuslautakunnan suorittaman arvioinnin perustana ovat kaupunkistrategia sekä valtuuston talousarvioon sisällyttämät toiminnan ja talouden tavoitteet. Lautakunta nimeää myös muita arviointiasioita/-kohteita, joita se pitää tärkeänä tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa. 

Valmistelussa esillä ovat olleet seuraavat arviointikohteet:

 • toiminnan johtaminen
  • uudistetun organisaation ja hallintosäännön täytäntöönpano 
  • valmistelu- ja esittelyvastuun toteutuminen
  • virkajohtamisen ja poliittisen johtamisen rajapinta
  • esimiestyön arviointi
 • toiminnan ja talouden suunnittelujärjestelmä
  • kuntastrategia, talousarvio ja taloussuunnitelma, erilaiset ohjelma-asiakirjat
  • kuntasuunnittelun kokonaisuus
  • toiminnan vastuuttaminen ja resursointi
 • omistajaohjaus
  • riskienhallinnan kysymykset, toiminnan yhtiöittämisen myötä myös toiminnan riskit siirtyvät ja monimuotoistuvat
  • miten ohjaus on järjestetty, seurattu ja toteutettu
  • omistajaohjaus ja konsernitalouden järjestelyt
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
  • asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan perustehtävänä (Kuntalaki § 1)
  • organisaatiouudistuksen yhteydessä perustettu HYTE-jaosto, jonka tavoitteena on koko organisaatiota läpileikkaava HYTE-työ
  • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman täytäntöönpano
 • sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu
  • sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelu ja kaupungin vaikuttamistoimet asiassa 
  • kaupungin rooli uudistuksen maakunnallisessa valmistelussa

Arvioinnin käsittely valtuustossa

Arviointi on jälkikäteistä. Tarkastuslautakunnan laatima vuoden 2020 arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä (kesäkuussa 2021).  Tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksen ohella esittää valtuustolle käsityksensä myös muussa selostuksessa tai raportissa. Tällöin käsittely ei ole sidottu tilinpäätösaikatauluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee arviointisuunnitelmasta vuodelle 2020. Muilta osin päätösesitys annetaan kokouksessa.

Esittelijän kokouksessa antama päätösesitys: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä arviointisuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti arviointisuunnitelman vuodelle 2020 esittelyssä todetulla tavalla. Lautakunta edellytti, että arvioinnin yhteydessä seurataan aiempien arviointisuositusten toteutumista.