Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Kaupungin elinvoima ja kaupungin edunvalvonta

ROIDno-2018-3219

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan tulee asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen ja palvelujen järjestämisen ohella edistää alueensa elinvoimaa (kuntalaki 1§). Laissa ei määritellä mitä elinvoimalla tarkoitetaan; elinvoima voi tarkoittaa terveyteen liittyvää seikkaa, mutta yhtälailla sillä voidaan viitata väestörakenteeseen, huoltosuhteeseen, tai elinkeinoelämän asemaan kunnassa. Työsuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta arvioi elinvoima-asioita.

Elinvoima kaupunkistrategiassa ja talousarviossa

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupunkistrategiassa visiona todetaan ”Elinvoimainen arktinen pääkaupunki”. Elinvoimaisuus kytkeytyy strategiassa  erityisesti kaupunkikeskusta lähellä olevien yritysten sekä matkailuelinkeinon kehittymiseen. Strategiassa olevat maininnat kylien elinvoimaisuudesta liittävät elinvoiman kuntalaisiin sekä heidän kokemukseen ja osallisuuteen.

Vuoden 2109 talousarviossa elinvoima niinikään kytkeytyy erityisesti elinkeinoihin. Vain kylien osalta elinvoima käsitetään laajempana ja kuntalaista koskettavana asiana. Elinvoima-asiat on määrätty kaupunginhallitukselle ja sen alaisuudessa toimivalle elinvoimapalvelujen vastuualueelle.

Elinvoimapalvelujen tehtäväalue talousarviossa määritelty erityisen laajaksi. Se vastaa mm. elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisesta ja sitä kautta verotulojen kasvattamisesta, kansallisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta, työllisyyden edistämisestä, viljelijäväestön palveluista, kaupunkikonsernin viestinnästä, kaupungin henkilöstölinjauksista, innovatiivisen kehitysympäristön rakentumisesta (TA 2019 s 62).

Kasvuohjelmalla varmistetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä

Rovaniemen kaupungin elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamisen toimenpiteet perustuvat kaupunginhallituksen 31.10.2018 §410 hyväksymään Kasvuohjelmaan. Ohjelma korvasi aiemmin voimassa olleen elinkeino-ohjelman. Kasvuohjelma painottaa lukuisilla maninnoillaan kilpailukykytekijöitä. Se mitä kuntia tai keitä kaupunki kasvuohjelmallaan haastaa, ei selkeästi käy ilmi.

Kasvuohjelmassa on tunnistettu viisi kilpailukykytekijää. Ne ovat 1) maankäyttö ja toimintaympäristö, 2) osaaminen ja yhteistyö, 3) työllisyys ja osaavan työvoiman saanti, 4) kasvu ja kansainvälistyminen sekä 5) imago ja markkinointi.

Kasvuohjelman toimenpiteitä ohjaa konsernijaosto. Ohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Saadun selvityksen mukaan kasvuohjelmasta raportointi on menossa 11.12.2019 pidettävään konsenijaoston kokoukseen ja edelleen konsernijaostolta kaupunginhallitukselle. 

Kasvuohjelman käytännön toimia on toteuttanut ostopalveluna lähinnä konserniyhtiö Rovaniemen Kehitys Oy. Kehitys ja sen tytäryhtiö Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy raportoivat konsernijaostolle kahdesti vuodessa palvelusopimusten toteutumisesta. Tänä vuonna raportoinnit ovat toteutuneet kokouksissa  6.2.2019 ja 20.8.2019 

Kaupungin etujen valvonta 

Kaupungin etujen valvonta on kaupunginhallituksen lakisääteinen tehtävä (Kuntalaki 39§ 3k).  Myös maakuntien liitot – meillä Lapin Liitto – voivat edunvalvontaa harjoittaessaan ”antaa myös jäsenkuntien puolesta erilaisia lausuntoja ja kannanottoja” (HE 268/2014).

Talousarviossa kansallinen ja kansainvälinen edunvalvonta on määrätty elinvoimapalvelujen vastuualueen tehtäväksi. Tehtäväksi on määrätty myös kaupungin edunvalvonta työllisyysasioissa. Edunvalvonnan konkreettistista suunnitelmista tai jo toteutuneista toimenpiteistä on vaikea löytää tietoa. Ei ole selviä lukuja, kuinka paljon edunvalvontaan käytetään varoja vuosittain. Vrt. henkilöstön edunvalvontaan on varattu tälle vuodelle 417.900

Edunvalvonnan sisällöstä on viitteitä Kasvuohjelmassa. Sen mukaan edunvalvonta tarkoittaa lähinnä logististen yhteyksien varmistamista, sijoittumispalveluja teollisuuden palveluille, kuljetuksille ja matkailuyritystoiminnalle sekä sijoittumispalveluja alueellistamisen tilanteissa.

Elinvoimapalvelujen talous, organisointi ja henkilöresurssit

Talousjärjestelmässä (tabella) elinvoimapalveluihin on vuodelle 2019 osoitettu 14,7milj€ määrärahat. Tästä elinkeinojen kehittämiseen on kohdennettu 3,1 milj€ sekä elinkeinoihin ja kansainväliseen yhteistyöhön 0,3 milj€.   Työllisyyspalveluihin on osoiterttu 7,9milj€, henkilöstöpalveluihin 2,2 milj€ sekä viestintäpalveluihin 0,7milj€. Myös kaupunginjohtajan palkkausmenot 0,21 milj€ katetaan elinkeinopalveluista.

Organisointi on ollut vaikea todentaa päätöksistä. Rovaniemen kasvuohjelman 2019-2020 organisaatiokaavion mukaan elinvoimapalveluita johtaa kaupunginjohtaja. Henkilöstö ja viestintäpalvelut ovat puolestaan suoraan kaupunginjohtajan alaisuudessa. Yhteensä elinvoimapalveluissa on 34 henkilöä, joista 15 henkilöä elinvoimajohtajan alaisuudessa.

On syytä huomioida se työpanos, jonka kaupunki hankkii ostopalveluna.  Elinkeinojen kehittämiseen osoitetusta 3,1 milj€ budjetoiduista varoista valtaosan (2,7milj€) kaupunki käyttää ostopalveluihin

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta jatkaa elinvoima-asioiden arviointia

Päätös

Hallintosäännön §:n 143, 5 mom. mukaan "toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Tarkastuslautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta. 

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 27.11.2019 siirtää §:n 136 Kaupungin elinvoima ja kaupungin edunvalvonta käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Merkitään tiedoksi. Tarkastuslautakunta jatkaa elinvoima-asioiden arviointia

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.