Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 18.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu tammi-maaliskuussa 2020

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä todetaan toimielimien kokousajasta ja -paikasta sekä kokouskutsusta mm. seuraavaa:

-Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

-Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan

-Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen

-Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

-Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä.

-Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti edellyttäen, että läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä.

-Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti ja saattaa sähköisesti saataville.

Tarkastuslautakunnan on tarkoituksenmukaista päättää alkuvuoden kokousaikataulusta.  Viranhaltijavalmistelussa esillä on ollut seuraavat kokouksen ajankohdat:

ke 29.1.2020 klo 14.00 -

ti 25.2.2020 klo 14.00-

ke 25.3.2020 klo 14.00- (vaihtoehtoisesti ti 31.3.2020 klo 14.00-)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Päätösesitys annetaan kokouksessa

Päätös

Tarkastulautakunta päätti esityksen mukaisesti tammikuun kokouksen ajankohdaksi:
ke 29.1.2020 klo 14:00 -

Lautakunta keskusteli alustavasti kokouksien ajankohdista helmi- ja maalikuuksi. Jäsenet voivat ottaa kantaa kokousajankohtien sopivuudesta.
Alustavat kokouksien ajankohdat helmi- ja maaliskuulle ovat:
ti 25.2.2020 klo 14:00 -
ke 25:3.2020 klo 14:00 - / ti 31.3.2020 klo 14:00 -