Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Jäsenten suorittama toimielin seuranta 04-05/2019

ROIDno-2017-1194

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan toimintaan kuluu lautakunnan jäsenten suorittama nimikkolautakuntien, tilaliikelaitoksen ja kaupunkikonserniin kuuluvien kuntayhtymien päätöksenteon seuranta (TarkLtk 29.1.2019) Tarkastuslautakunnan viranhaltijat ovat vastaavasti seuranneet kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päätöksentekoa. Lähdeaineistona käytetään päätöspöytäkirjoja liitteineen. Tehdyistä havainnoista raportoidaan tarkastuslautakunnalle.

Seurannassa kiinnitetään huomiota valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian täytäntöönpanoon, valtuuston asettamiin talousarviovuoden tavoitteisiin sekä lautakunnan itsensä nimeämiin painopistealuesiin. Raportoinnissa muut sinänsä merkitykselliset havainnot jätetään vähemmälle huomiolle, jotta seurattavien asioiden laajuus ei muodostu kohtuuttomaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Lautakunta kuulee selostukset tarkastuslautakunnan jäsenten suorittamista toimielinpäätösten seurannasta ajalla 1.4 - 31.5.2019.

Merkitään kuullut selostukset tiedoksi.

Päätös

Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi jäsenten suorittamat seuraavat toimielinseurannat :
•Petri Keihäskoski, koulutuslautakunta, Yläounasjoen Ltk
•Anna Suomalainen, ympäristölautakunta, Sodankyläntien alueLtk
•Mari Jolanki, perusturvalautakunta
•Jaakko Huttunen, Rovaniemen koulutus ky, Lapin sairaanhoitopiirin ky

 

Lautakunta päätti että Eemeli Kajula, Matti Pöykkö ja Sisko Koskiniemi kertovat nimikkolautakuntiensa sekä Mari Jolanki Alalounasjoen aluelautakunnan toimielinseurannasta seuraavassa kokouksessa.

Antti Väänänen poistui teknisen lautakunnan käsittelyn ajaksi klo 16:02-16:05.

Sisko Koskiniemi poistui Lapin sairaanhoitopiiri ky:n käsittelyn ajaksi klo 16:13-16:17

Petri Keihäskoski valittiin varapuheenjohtajaksi Sodankyläntien aluelauatkunnan asian käsittelyn ajaksi.

Jaako Huttunen poistui Sodankyläntien aluelautakunnnan käsittelyn ajaksi klo 16:13-16.21.

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi