Tarkastuslautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 LISÄPYKÄLÄ: Tarkastuslautakunnan arviointi ja raportointi valtuustolle (lisäpykälä)

ROIDno-2018-3219

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan kolme keskeistä tehtävää ovat talouden ja hallinnon tarkastuksen järjestäminen, sidonnaisuusasiat sekä arviointi. Tarkastuslautakunta päätti 27.3.2019 §38 että lautakunta käsittelee kevään aikana arvioinnista valtuustolle annettavaa raportointia. Keskeiseksi nousee kysymys, että voiko arvioinnin vaikuttavuutta lisätä nykyisestä. Onko esimerkiksi raportointia syytä uudistaa siten että valtuusto saa arviointihavaintoja käsiteltäväkseen toistuvasti ja eri aikoina vuoden kuluessa. 

Arviointikertomus on lautakunnan jälkikäteistä arviointia

Arvioinnissa lähtökohtana ovat valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet (talousarvio) sekä niiden toteutuminen (tilinpäätös). Myös tuloksellisuus ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus kuuluvat arvioinnin piiriin. Arviointi kohdentuu koko kuntakonserniin. 

Tarkastuslautakunnan suorittama arviointi on jo tapahtuneiden asioiden jälkikäteisarviointia. Se mitä kaupungin toiminnasta, taloudesta tai hallinnosta ollaan parhaillaan päättämässä, eivät kuulu arvioinnin piiriin. Jälkikäteisyyden ideaa korostaa kuntalain 121 § määräys käsitellä lautakunnan laatima arviointikertomus nimenomaan tilinpäätöksen yhteydessä. 

Laissa toisaalla mainitaan että lautakunta voi antaa ”muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista”. Se milloin muut tarpeellisena pidetyt selviytykset tulisi käsitellä valtuustossa, on jätetty laissa määrittelemättä.

Valtuustolle myös muita selostuksia ja raportteja

Valtuusto on hyväksynyt hallinnon ja toiminnan järjestämistä ohjaavan hallintosäännön.  Hallintosäännön määräykset täydentävät kuntalakia myös arviointia koskevassa asiassa. Hallintosäännön 75§ mukaan tarkastuslautakunta voi arviointikertomuksen ohella ”antaa valtuustolle myös muita selostuksia ja raportteja”.

Siis selostuksia ja raportteja lautakunta voi antaa valtuustoille, aina kun itse sen näkee tarpeelliseksi. Kyse ei tarvitse olla tilinpäätöskokouksesta. Sisällöllisesti selostusten ja raporttien tulee kuitenkin kuulua lautakunnan tehtäviin ja toimivaltaan. Näin on myös tehty mm. tarkastuslautakunnan teettämässä Lappia-talon erityistarkastuksessa, josta tarkastuslautakunta antoi raportin tiedoksi 29.5.2017 kokoontuneelle valtuustolle.

Se että lisäisikö raportoinnin uudistaminen vaikuttavuutta, ei ole ennalta tiedossa. Jo nykyisellään valtuustolle raportoitu arviointikertomus antaa ohjausta korjaaviin toimiin läpi vuoden. Myös muissa kuin johtopäätöksiin nostetuissa asioissa. Esimerkiksi sopimustoiminnan varmistaminen, epäkohdat tiliöinnissä, tilahallinnon selkeytyksen tarve ja omistajaohjauksen puutteellinen dokumentointi on nostettu kertomuksissa toistuvasti  esille.

Arviointikertomus antaa jo nykyisellään tietoa johtamisen tueksi

Arviointikertomus jo nykyisellään on informatiivinen. Kertomus antaa perusteluineen tietoa johtamisen tueksi. Jos tarkastuslautakunta joutuu vielä erillisraportoinnilla puuttumaan julki tuomaansa asiaan, on vaara roolien sotkeutumisesta. Lautakunta tavallaan asettuu rooliin, joka kuuluu johtamisesta vastaavalle kaupunginhallitukselle.

Vaikuttavuuden kannalta merkityksellistä on, että arviointikertomuksesta kerrotaan kaupunginhallitukselle ja muille toimielimille myös tilinpäätöskäsittelyn jälkeen. Ja tärkeää on että valtuustossa kaupunginhallituksen vastausta käsiteltäessä valtuusto ei tyydy vastauksiin, jotka ovat vähämerkityksisiä tai jotka siirtävät korjaavia toimenpiteitä tuonnemmaksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy keskustelun raportoinnista, jonka se antaa valtuustolle tekemänsä arvioinnin perusteella. Merkitään tiedoksi käyty keskustelu

Päätös

Lautakunta päätti siirtää tämän asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta 18.6.2019

Tarkastuslautakunta käy keskustelun raportoinnista, jonka se antaa valtuustolle tekemänsä arvioinnin perusteella. Merkitään tiedoksi käyty keskustelu.

Päätös

Lautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi