Tarkastuslautakunta, kokous 24.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018, tarkastuslautakunnan käsittely

ROIDno-2019-794

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi ja allekirjoitti 28.3.2019 § 118 Rovaniemen kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilinpäätökseen sisältyy konsernitilinpäätös emokaupungin ja konserniyhteisöjen tilinpäätösten yhdistelmänä. Kuntayhtymät on yhdistelty Rovaniemen kaupungin omistusosuutta vastaavalla osuudella.

Kaupunginhallitus saattoi tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus oikeutti talous- ja kehittämispalvelut -yksikön tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tarkastus kattaa emokaupungin tilinpäätöksen sekä siihen kuuluvan konsernitilinpäätöksen. Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Jos kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastaja tekee asiasta tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen.

Tilintarkastajan lakisääteisiin tehtäviin kuuluu myös tarkastaa, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhalllinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti (KuntaL 123§). Sisäisessä tarkastuksessa ja riskien hallinnassa tehdään vuoden aikana selvitysraportteja, joiden perusteella tilintarkastaja voi ottaa kantaa onko kaupunginhallituksessa reagoitu riittävästi esitettyihin korjausliikkeisiin.

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksissaan ottanut kantaa tilinpäätöksen sisältöön. Tilinpäätöksen tuloskorteissa käsitellään toimielimittäin ja tytäryhteisöittäin määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamista. Lautakunta arvioi kuinka määrällisten eli tuloskortissa esitetyt tilinpäätöksen luvut tukevat tuloskortin tekstiä. Antavatko tytäryhteisöjen tuloskortit riittävästi tietoa myös tytäryhteisöjen omista yhtiöistä. Tilinpäätöksessä sanallisesti kuvailtu osio ei riitä vaan sen rinnalla on oltava myös luvut.

Ote KH:n päätöksestä 28.3.2019 § 118 sekä päätökseen liittyvä tilinpäätös vuodelta 2018 jaetaan tarkastuslautakunnan jäsenille sähköisenä oheismateriaalina. Asiakirjat ovat yleisesti luettavissa kaupungin sivuilta (www.rovaniemi.fi).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä 2 olevan vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Tarkastuslautakunta kuulee tilinpäätöksestä kehitysjohtaja Riitta Erolaa ja talousarviopäällikkö Sirkka Lankilaa. Merkitään kuulemiset tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli kehitysjohtaja Riitta Erolaa ja talousarviopäällikkö Sirkka Lankilaa.
Lautakunta merkitsi kuulemiset tiedoksi.

Lautakunta totesi tilinpäätökseen tehdyt tekniset muutokset (sivut 95, 101 ja 102), ja päätti liittää ne pöytäkirjaan liitteeksi kolme.

 

Antti Väänänen oli poissa tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.13-15.16.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi