Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sisäisen valvonnan vuoden 2019 raportointi ja suunnitelmat vuodelle 2020

ROIDno-2019-791

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi
  • Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Ulkoinen ja sisäinen tarkastus muodostavat yhdessä kaupunkikonsernin toimintaa valvovan järjestelmän. Ulkoinen tarkastus on toimivasta johdosta riippumaton ja se raportoi suoraan kaupunginvaltuustolle. Ulkoisen tarkastuksen muodostavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.

Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä on määräyksiä kuntalaissa ja sen lisäksi valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä. Sisäinen tarkastus toimii suoraan kaupunginjohdon alaisuudessa. Sisäisen tarkastuksen järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus.

Sisäinen tarkastus on osa kunnan johtamista ja riskien hallintaa. Sillä varmistetaan, että kuntakonsernin toiminta on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaista. Sisäinen tarkastus arvioi toimintaprosesseja, varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta sekä arvioi riskien hallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä sekä tuloksellisuutta. Se raportoi kaupunginhallitukselle ja - johtajalle arvioinnin tuloksista ja esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuuden tarkastamisesta vastaa tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan yhtenä tehtävänä on kuitenkin vastata valvontajärjestelmän yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, jonka vuoksi lautakunnan on tarpeellista kuulla sisäisen tarkastuksen toimista vuonna 2019 sekä suunnitelmista vuodelle 2020. Tämän lisäksi tarkastuslautakunta voi saada sisäiseltä tarkastastajalta oman arvioinninsa kannalta merkityksellistä tietoa. Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada nähtäväksi myös ne salaiset asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävänsä hoitamiseksi.

Sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen on tehnyt kaupunginjohtajan hyväksymän vuosisuunnitelman mukaisia tarkastuksia tilikaudella 2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee sisäistä tarkastajaa Sirpa Salmista vuoden 2019 tehdyistä tarkastuksista ja vuoden 2020 tarkastussuunnitelmasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli sisäistä tarkastajaa Sirpa Salmista. Tarkastuslautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.