Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Työllisyydenhoito kaupunkikonsernissa

ROIDno-2019-3149

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juuso Kataja, vs. kaupungintarkastaja, juuso.kataja@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on seurannut työllisyyden kehitystä Rovaniemen kaupungissa vuoden 2019 aikana. Työllisyyskehitys on ollut vuoden aikana Rovaniemellä positiivista. Etenkin nuorisotyöttömyys on laskenut selvästi ja vähenemä on ollut koko maan keskiarvoa voimakkaampaa. Työttömyyteen perustuvan työmarkkinatuen kuntaosuus eli niin sanotut sakkomaksut ovat myös laskeneet Rovaniemellä. Ns. sakkomaksut ovat kuitenkin huono mittari työllisyyden edistämisen toimille. 

Kaupunginhallitus käsitteli Rovaniemellä tehtyjä työllistämisen edistämisen toimia kokouksessaan 13.1.2020 § 7 Rovaniemen kasvuohjelman raportoinnin 2019 yhteydessä. Työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivu on pyydetty esittelemään kaupungin tekemiä toimia Rovaniemen työllisyystilanteen edistämiseksi myös tarkastuslautakunnan kokoukseen. Tarkemmat luvut vuoden 2019 työllisyystilastoista esitetään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivua. Lautakunta merkitsee tiedoksi Mäensivun esityksen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivun esityksen Rovaniemen työllisyyden edistämisestä vuonna 2019. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.

Lautakunta päätti jatkaa työllisyysasioiden arviointia ja kutsua myös Eduron edustajan kuultavaksi liittyen Rovaniemen työllisyysasioiden organisointiin.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta sisällyttää vuotta 2019 koskevaan arviointikertomukseen havaintoja työllisyyden hoidosta.

Tarkastuslautakunta kuuli kokouksessaan 29.1.2020 työllisyysasioiden erityisasiantuntija Sanna Mäensivua. Kuten esityksessä todettiin, työllisyyskehitys on ollut vuoden aikana Rovaniemellä positiivista. Etenkin nuorisotyöttömyys on laskenut selvästi ja vähenemä on ollut koko maan keskiarvoa voimakkaampaa. Työmarkkinamaksujen kuntaosuus on pienentynyt erityisesti 300-499 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen saajien määrän vähentyessä. Huolestuttava havainto on, että yli 1000 päivää työttömänä olleiden työmarkkinatuen saajien määrä kääntyi nousuun vuonna 2019. 

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa korostuu työllisyyden hoito kokonaisuutena. Työllisyydenhoito voidaan ajatella toimenpiteinä työllisyyden edistämisessä sekä samanaikaisesti työttömyyden hoidossa, eli työttömyydestä johtuvien epäkohtien hoidossa. Vuoden 2019 talousarvio ei anna selkeää kuvaa työllisyydenhoidon kokonaisuudesta. Talousarvio 2019 ei selkeästi kuvannut miten työllisyyden hoitoa, siis sekä työllisyyden edistämistä että työttömyyden hoitoa, tultaisiin johtamaan ja koordinoimaan valtuuston hyväksymät strategiset näkökulmat ja omistajapoliittiset linjaukset huomioiden.  

Toisaalla korostettiin kaupungin elinvoimapalvelujen vastuualueella olevan työllisyysyksikön roolia. Toisaalla kuvattiin strategian ja omistajapolitiikan mukaisesti kaupunkikonserniin kuuluvan Eduro-säätiön roolia erilaisissa työllistymisen tuen palveluissa. Sosiaalitoimen merkitystä ei todennettu osana työllisyydenhoitoa, vaikka erityisesti pidemmän työttömyyden jälkeen palvelujen kysyntää siirtyy sen tehtäväalueelle. 

Kaupungin toimet työllisyyden edistämisessä ovat olleet oikeansuuntaisia, vaikka yksittäisten toimien vaikuttavuutta ei voi todentaa. Ei voi luotettavasti mitata miltä osin työllisyyden paraneminen perustuu kaupungin omiin toimiin tai ja miltä osin kyse on esimerkiksi hyvästä suhdannetilanteesta tai pohjoisen matkailun vetovoimasta. 

Tarkastuslautakunta kuulee kokouksessa Eduro-säätiön toimitusjohtaja Riitta Harmasta. Eduro-säätiön tehtävät ja sille kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet on kuvattu vuoden 2019 talousarviossa (sivulla 125).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Riitta Harmasta Eduro-säätiön toiminnasta ja taloudesta sekä Eduron näkemyksestä kaupungin työllisyydenhoidosta. Tarkastuslautakunta merkitsee esityksen tiedoksi.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli toimitusjohtaja Riitta Harmasen sekä palvelupäällikkö Marika Ravelinin esityksen. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.