Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kaupungin suunnittelujärjestelmä

ROIDno-2018-3219

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta arvioi suunnitelmansa mukaisesti kaupungin suunnittelujärjestelmiä. Tässä esityksessä kuvataan eräitä kuntasuunnittelun lähtökohtia.

Kuntasuunnitelmasta kuntastrategiaan

Vuoden 1976 Kuntalaissa määrättiin kuntasuunnitelmasta. Suunnitelmassa tuli talouden ja hallinnon ohella kuvata kauaskantoisemmin tahto kunnan olojen kehittämiseen. Vuoden 1995 uudistuksessa kuntasuunnittelun velvoite poistui. Siirryttiin - ilmeisen suurin odotuksin - suunnittelutaloudesta ns. kilpailukyky-yhteiskuntaan, jossa suunnittelu nähtiin vain jäykkyytena ja jarruna muutoksiin. Riittäväksi katsottiin, että kunnanvaltuusto päättää talousarviosta ja sen yhteydessä taloussuunnitelmasta.

Vuoden 2015 kuntalakiuudistuksessa ymmärrettiin jälleen kokonaisvaltaisen suunnittelun tärkeys. Jo lain ensimmäisessä pykälässä (1§ 1mom) muistutetaan suunnitelmallisuuden olevan tärkeää jo kestävän talouden turvaamiseksi.  Jos talouden pohja pettää, se väistämättä hiekentää kuntalaisten palveluja. Kuntastrategia määrättiin pakolliseksi (37§). Talousarviota ja - suunnitelmaa koskevaa määräystä tarkennettiin (110§).

Kuntastrategia tarkoitettiin valtuustolle sen keskeisimmäksi johtamisen välineeksi. Lain esitöissä korostetaan "pitkän aikavälin vastuunkantoa päätöksenteossa". Kuntastrategialla valtuusto voi ennalta ohjata kunnanhallituksen ja muiden toimielimien valintoja. Kuntastrategia on juridisesti velvoittava, sillä se tulee huomioida vuosittain hyväksyttävässä talousarviossa- ja suunnitelmassa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.12.2017 kuntastrategian nimeltään Rovaniemen kaupunkistrategia 2025. Painotusten valinta ja asioiden karsinta ei onnistunut. Kyse on liitteineen 18 sivuisesta asiakirjasta. Kuten tarkastuslautakunta vuoden 2018 arviointikertomuksessa totesi, epäkohdaksi on laajuuden ohella osoittautunut strategian tulkinnavaraisuus. Strategian ohjausvoima on osoittautunut heikoksi. Valtuuston ääni ei kanna. 

Valtuustosopimus ei ole valtuuston sopimus

Valtuustosopimus 2017-2021 ei nimestään huolimatta ole valtuuston sopimus, vaan valtuustoryhmien puheenjohtajien allekirjoittama poliittisen tahdon julistus. Valtuustosopimusta ei ole hyväksytty valtuustossa, eikä muissakaan kaupungin toimielimissä. Silti se on tuotu virallisten asiakirjojen tapaan mm. kaupungin asianhallintajärjestelmään (casem). Ja sitä on käsitelty mm. kaupungin johtoryhmässä ilman, että olisi selkeästi tuotu julki sen luonnetta hallinnon ulkopuolisena asiakirjana. Päätöksenteossa on viitattu valtuustosopimukseen, kuin se olisi tehty päätös tai velvoittava normi.

Valtuustosopimuksen pohjana ei virkavastuista valmistelua ja asianmukaisia taloudellisia laskelmia. Sen ristiriitaisuutta kaupunkistrategiaan ei ole arvioitu. Asetelma on koettu hämmentävänä. Valtuustosopimus ei vahvista valtuuston roolia ja pitkän aikavälin vastuunkantoa päätöksenteossa.

Periaatelinjaukset ja ohjelma-asiakirjat sekoittavat - selkeyttä tarvitaan

Kuntastrategialla haluttiin selkeyttää kunnanvaltuuston johtamista ja sen ohjaavaa roolia. Kunnan lukuisat eri strategiset asiakirjat ja valtuuston periaatelinjaukset, samoin kuin eri toimialojen strategiset asiakirjat koottaisiin yhdeksi kuntastrategiaksi. Strategian täytäntöönpano voisi toteutua esimerkiksi erilaisilla poikkihallinnollisilla toteuttamisohjelmilla. Kuntastrategiaa koskeva kuntalain 37§ tuli sovellettavaksi 1.6.2017 lukien.

Mikä on tilanne Rovaniemellä? Kaupungin johtoryhmä selvitti 2018 kokouksissaan kaupungin eri strategioiden ja ohjelmien tilannetta. Asiakirjoja löydettiin noin 30. Osa voimassaolevia ja esillä pidettyjä, osa päivitettävänä ja osa ilmeisen unohdettuja. Johtoryhmä keskusteli tilanteesta toistuvasti vuoden 2018 kuluessa. Jostain syystä tahtoa selkeyttämiseen ei löytynyt. Eikä asiaan ole enää palattu vuoden 2019 johtoryhmissä. 

Laaja tulkinnanvarainen kaupunkistrategia ja muut lukuisat strategialuontoiset asiakirjat on epäkohta, joka näkyy päätöksentossa ja johtamisessa. Tuulee monesta suunnasta. Strategisen kuntasuunnittelun tilanne on epätyydyttävä. kaupunginhallitus ja muut toimielimet voivat eri strategioihin ja ohjelmiin vedoten käyttää resursseja jopa vastakkaisiin pyrkimyksiin.

Kuntasuunnittelun vastuuttaminen organisaatiouudistuksessa

Valmistelussa olevasta organisaatiouudistuksesta on niukalti tietoa. Kaupunginhallituksen toimeksiannosta konsultti on kuullut johtoa ja viranhaltijoita. Tarkastuslautakunnan viranhaltijoita ei ole kuultu. Tarkastuslautakunnan viime vuosina valtuustolle esittämät havainnot organisaatioon liittyvistä kehittämistarpeista eivät välttämättä ole välittyneet uudistuksen valmisteluun.

Tiedossa ei ole sekään miten kunnan johtamisen ja kunnan kestävän talouden kannalta merkityksellinen strateginen kuntasuunnittelu on resursoitu ja vastuutettu uudistettavassa organisaatiossa. Kuntasuunnittelun nykytilanne ei ole tyydyttävä. Kaupunginhallituksen alaisen strategisen suunnittelun erityissuunnittelija on ainakin määräajan toisessa tehtävässä, eikä ketään ole nimetty tilalle. On epävarmaa tuleeko asiaan korjausta uudistettavassa organisaatiossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkatuslautakunta käy keskustelun kuntasuunnittelusta. Lautakunta jatkaa arviointia.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuravaan kokoukseen.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi