Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 25.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Sidonnaisuusrekisteri, tilanne 09/2019

ROIDno-2017-1196

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi kaksi kertaa vuodessa (HS 76§) maalis- ja lokakuussa.Sidonnaisuusrekisterin tarkoituksena on edistää päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sillä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen. 

Ilmoitusvelvollisuus täyttyy, jos luottamushenkilö on kunnanhallituksen jäsen, valtuuston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, lautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja (KuntaL 84§). Näiden lisäksi ilmoitusvelvollisuus on laajempi teknisessä lautakunnassa ja ympäristölautakunnassa ilmoitusvelvollisuuden ulottuessa ao. lautakunnan jäseniin ja varajäseniin.

Luottumusmiesten lisäksi ilmoitusvelvollisuus on keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä lautakuntien esittelijöillä.

Kun ilmoitusvelvollisuuden jokin em. ehdoista täyttyy, henkilön on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä. Tämän lisäksi on ilmoitettava merkittävästä varallisuudesta, ts. se omaisuus ja omistusosuudet, jotka on hankittu liike- tai sijoitustoimintaa varten ja kyseinen omistus sijaitsee päätöksentekoalueella. Ilmoitusvelvollisen on myös ilmoitettava myös muut sidonnaisuutensa, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Kuntalaissa määritellään sidonnaisuusilmoitusten sisältö ja Kuntaliitto on laatinut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoitusten ja -rekisterin sisältöjen tulkintaan. Ohjeistus jättää myös avoimia kysymyksiä ilmoitusvelvolliselle ja lautakunnille päätettäväksi. Kuntaliiton ohjeistuksessa ei määritellä, mikä on ilmoitettavan velan, vastuiden tai takauksen euromääräinen raja-arvo, jonka ylittyessä ilmoitus on annettava. Tarkastuslautakunta 19.6.2019 päätti, että liike- tai sijoitusoimintaa varten otetun velan, takauksen ja muiden vastuiden raja-arvo on 100 000 euroa. Raja-arvon ylittyessä summa on ilmoitettava sidonnaisuusilmoituksessa.

Rovaniemen kaupungin ajantasainen sidonnaisuusrekisteri on osoitteessa https://www.rovaniemi.fi/fi/Paatoksenteko/Sidonnaisuudet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta käy läpi ilmoituksissa tapahtuneet muutokset ja merkitsee sidonnaisuusilmoitukset 09/2019 tiedoksi.

Lautakunta saattaa ajantaisen rekisterin tiedoksi kaupunginvaltuuston 21.10.2019 kokoukseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi