Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 27.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Tarkastuslautakunnan lausunto hallintosääntöluonnoksesta

ROIDno-2019-2062

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuuston päätös organisaatiouudistuksesta

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 §100 organisaatiouudistuksesta. Päätöksen mukaan organisaatiouudistus tulee voimaan 1.1.2020. Uusi hallintosääntö tuodaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2019 aikana. Ja ennen valtuuston käsittelyä hallintosäännöstä pyydetään vielä tarkastuslautakunnan lausunto.

Aikataulu

Aikatauluksi on ennakoitu että hallintosääntöluonnoksen valmistuessa se tulisi kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 2.12.2019. Ja hallintosääntö tulisi valtuuston päätettäväksi viikkoa myöhemmin 9.12.2019.  Tuolloin valtuustolla tulisi olla tarkastuslautakunnalta edellytetty lausunto

Lausunnon antamiselle aika on kohtuuttoman lyhyt ja hallintosäännön (90§, 91§) kannalta aikataulu on vaikeasti sovitettavissa.  Jotta tarkastuslautakunnan lausunto olisi jaettavissa valtuustolle esityslistan mukana 4.12.2019, edellyttäisi se että tarkastuslautakunta perehtyisi ja antaisi lausunnon kolmessa päivässä siitä kun sen kaupunginhallitus osaltaan hyväksyi.

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan vastaamaan hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Lautakunta on asetettu myös arvioimaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista, sekä tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta kaupunkikonsernissa. Lautakunnan kolmas kuntalakiin perustuva tehtäväkokonaisuus liittyy sidonnaisuusilmoituksien valvontaan. 

Ennakollisen lausunnon antaminen hallintosäännöstä on vaikeasti sovitettavissa tarkastuslautakunnan tehtäviin: Jos kyse on laillisuuskysymyksistä, tehtävä ei voi kuulua tarkastuslautakunnalle. Jos kyse on arvioinnista, lautakunnan rooli on nimenomaan jälkikäteisarviointi.

Tarkastuslautakunta on antanut kehittämisehdotuksia

Kaupunginvaltuusto on pyytänyt ennakollista lausuntoa. Valtuustolle on syytä lausua pidättäytyen kuitenkin esittämästä sellaista, joka sulkee mahdollisuuden myöhemmin palata asiaan arvioinnin yhteydessä.

Tarkastuslautakunta on viime vuosien arviointikertomuksissa tuonut valtuustolle tiedoksi havaintoja ja kehittämisehdotuksia, joiden huomioimista voinee arvioida hallintosääntölausunnossa. Esillä on ollut ainakin 1) konsernitalous sekä talouden vaikuttavuuden huomiointi johtamisessa ja päätöksenteossa, 2) kaupunkistrategia ja pitkäjänteisen kuntasuunnittelun huomiointi, 3) työllisyyden hoito ja sen organisointi, 4) poliittisen johtamisen ja virkaorganisaation johtamisen erilaiset roolit, 4) omistajuus ja omistajaohjauksen järjestelyt, 5) toimitilahallinto ja kaupungin toimitilajohtaminen 6) palveluverkkoasiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta keskustelee valtuuston pyytämästä lausunnosta. Päätösesitys annetaan kokouksessa

Päätös

Hallintosäännön §:n 143, 5 mom. mukaan "toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä." Tarkastuslautakunta päätti, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Tarkastuslautakunta keskusteli valtuuston pyytämästä lausunnosta ja päätti, että tarkastuslautakunta ei sille määrätyt tehtävät huomioiden voi antaa ennakollista lausuntoa hallintosäännöstä. Tarkastuslautakunta voi esittää käsityksensä myöhemmin muun arvioinnin yhteydessä.

Puheenjohtajan selostuksen pohjalta tarkastuslautakunta päätti, että pöytäkirjan tarkastus tämän pykälän osalta suoritetaan heti kokouksen jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus