Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Digitalisaation arviointi

ROIDno-2018-3219

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta arvioi vuoden 2019 arviointisuunnitelman (TarkLtk 19.12.2018) mukaisesti digitaalisaatiota. Digitalisaatiossa kyse ei ole vain tiedon hallinnasta, tietotekniikasta, ohjelmistoista tai laitteista. Digitalisaatio merkitsee jokapäiväisten kohtaamiemme sisältöjen, toimintatapojen ja käyttäytymisemme oleellista muuttumista. Teemme asiat toisin kuin ennen.

Digitalisoituminen vaikuttaa kaikkialla palveluihin, liike-elämään, teollisuuteen ja kotitalouksiin. Verkkokauppa valtaa alaa perinteiseltä kaupalta. Palvelutarjonta on ajatonta (24/7) ja rajatonta. Robotiikka korvaa käsityötä. Tekoälyä hyödynnetään yhä vaativammissa asiantuntijatehtävissä. Kotien älylaitteet ovat arkipäivää. Viestintä ja vaikuttaminen muuttaa muotoaan. Digitalisaatio tulee tarkoittamaan myös kunnallishallinnossa merkittävää muutosta.

Hallinnon digitalisaatio on lainsäätäjän tahto. Sähköisen asioinnin tukipalveluja koskevalla lailla (571/2016) edistetään palvelujen saatavuutta ja samalla lisätään hallinnon tehokkuutta ja tuottavuutta. Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelma (KaPa) luodaan digitaalisten palvelujen infrastruktuuria mm. helpottamaan tiedon siirtoa organisaatioiden välillä.

Digitalisaatio on huomioitiin myös kuntalain valmistelussa. Kuntapalveluihin ja kunnan toimintaan liittyvät keseiset tiedot on julkaistava yleisessä tietoverkossa (109§).  Samoin verkossa tulee viestiä käsittelyyn tulevista asioista jo valmisteluvaiheesta lukien (29§). Kaupungin viestintäyksikön vastuulla olevaan kaupungin verkkopalvelujen kehittämiseen lautakunta palaa syksyn 2019 kuluessa.

Digitalisaatio tuo mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen. Samalla veroeurolla voi saada enemmän ja parempaa palvelua. Digitalisaatio on huomioitu kuntien valtionosuuteen kodistuvana 30mij€ leikkauksena. Kompensaationa leikkauksille valtio tarjoaa huomattavaa kannustinrahoitusta digihankkeisiin (Valtioneuvoston asetus 11.7.2019/893; esittelymuistion mukaan kunnille on tarjolla 2020-2023 vuosittain 40milj€ hankerahoitusta).

Kuntaliitolla on erilaisia digitalisaatioprojekteja ja -kokeiluja (mm. digitalisointipäivät, esteellisyysrobotti ja digi-ideoiden kokeilujalostamo). Digitalisaation ymmärtämistä kunnille strategisena tekijänä eivät liiton sivut (www.kuntaliitto.fi) vielä riittävästi tue. Joissakin kaupungeissa digitalisaation merkitys on vahvasti huomioitu. Turun kaupunki on nostanut digitalisaation yhdeksi kärkihankkeekseen. Oulun kaupunki on perustanut Oulun Digi -liikelaitoksen digitalisointiohjelman toteuttamisen sekä ICT-palveluiden järjestämiseksi. Helsinki pyrkii maailman parhaiten digitalisaatiota hyödyntäväksi kaupungiksi; kaupunki on perustamassa strategiaosastoa, jossa digitalisaatio on yksi viidesta strategisesta painotuksesta.

Rovaniemen kaupungissa digitalisaatiota ja edistynyttä teknologiaa hyödynnetty mm. asianhallinnan kehittämisessä ja uudistuneissa kokouskäytännöissä. Kaupungin tietohallinto on ollut osallisena projekteissa, joilla edetään Sähköisen asioinnin tukipalvelulain tavoitteiden mukaisesti kansalliseen palveluarkkitehtuuriin. Useiden muiden kuntien tapaan, digitalisaatio nimenomaan palveluprosessien muutoksissa ja eri toimilalojen tuloksellisuuden edistämisessä on Rovaniemellä vielä paljolti hyödyntämättä. Digitalisaatio asemoituu lähinnä tietohallinnon vastuulle määrättynä asiana, ilman että digitalisaatiota itsessään on Rovaniemellä nostettu strategisen johtamisen keskiöön.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän kaupunkistrategian liitteissä mainitaan digitalisaatio muutostrendinä. Strategia toteaa juhlavaan sävyyn että  "Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään ennakkoluulottomasti ja laaja-alaisesti koko kaupunkikonsernissa"(s 16).

Digitalisaatiosta on mainintoja vuoden 2019 talousarviossa. Digitalisaatio ja toimintojen automatisointi on päätetty ottaa tuottavuuden parantamisen keinoksi talouden ja toiminnan uudistamisohjelmaan (TTU): Tietojärjestelmiä aiotaan yhtenäistää ja luopua päällekkäisten tietojärjestelmien käytöstä" (s. 38).

Kaupunkikonserniin kuuluva Neve Oy painottaa digitaalista kyvykkyyttä ja digitaalisia palveluja (TA s. 110). Kehitys Oy /Matkailumarkkinointi Oy vahvistaa digitaalista markkinointia (s. 114). Redu Kuntayhtymä huomioi digitaaliset ratkaisut uudistaessaan pedagogisia ratkaisuja (s. 117). 

Tarkastuslautakunta on pyytänyt digitalisaation arviointia varten Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusamalta alustusta teemasta "kaupunki ja digitalisaatio". Kyse on Skypen kautta järjestetystä 15-20 min esityksestä ja sen jälkeen lyhyestä keskustelusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa digitalisaation arviointia Rovaniemen kaupungissa.

Tarkastuslautakunta kuulee Skypen välityksellä Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusamaa

Merkitään, että asian käsittelyn ajaksi lautakuntaan on kutsuttu kaupungin kehitysjohtaja Riitta Erola, tietohallintojohtaja Harri Ihalainen, sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen sekä digiviestinnän asiantuntija Antti Itkonen.

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli Mikko Rusamaa, ja merkitsi tiedoksi.

Lautakunta merkitsi tiedoksi, että paikalla oli kuulemassa sisäinen tarkastaja Sirpa Salminen.

Tietohallintojohtaja Harri Ihalaisen tilalla paikalla oli tietohallintoasiantuntija Janne Juopperi, viestintäpäällikkö Riikka Heikkilän tilalla oli digitaalisen viestinnän asiantuntija Antti Itkonen.

Lautakunta jatkaa digitalisaation arviointia Rovaniemen kaupungissa.

 


 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi