Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Tilintarkastussopimuksen jatkaminen tilikausille 2021-2022

ROIDno-2017-569

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 § 137 päätti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti valita Rovaniemen kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen tilintarkastuspalvelujen tuottajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Päätöstä edelsi tarkastuslautakunnan toteuttama hankintalain mukainen kilpailutus. Sopimusluonnos ja muut kilpailutukseen liittyneet asiakirjat ovat valtuuston 12.12.2017 päätöspöytäkirjan liitteinä.

Tilintarkastusta koskeva sopimus kattaa tilikaudet 2017 – 2020. Sopimuksessa todetaan mahdollisuus 1+1 vuoden optiokauteen. Optiosta sopiminen tulee tilaajan eli Rovaniemen kaupungin toimesta toteutua 31.12.2019 mennessä.

Tilintarkastuspalvelujen option käyttämistä voidaan kaupungin kannalta pitää perusteltuna. Tilintarkastuksen resurssit ovat tarkoituksenmukaisesti hyödynnetty, koska tarkatuspalvelua tuottavalle yritykselle on kertynyt perustietoa kaupungin ja sen tytäryhteisöjen taloudesta ja toiminnasta. Palvelujen hinta pysyy ennallaan. Mahdollinen sote-uudistus on huomioitu sopimuksessa, eikä siten tuo muutostarvetta nykyiseen sopimukseen.

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy sulautui emoyhtiöönsä KPMG Oy Ab:hen 31.12.2018. Sulautuminen ei ole merkinnyt muutosta palveluihin ja muutoinkaan sopimussuhteeseen. Yrityksen nimi on 1.1.2019 lukien KPMG Oy Ab

Tarkastuslautakunta vastaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä (Kuntalaki 121§). Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 9 luvussa on tarkempia määräyksiä tarkastuslautakunnan tehtävistä tarkastuksen asioissa.

Tilintarkastuspalveluista päättäminen on omistajan päätösvaltaan kuuluva asia. Konsernijohto vastaa omistajaohjauksen tehtävistä ja tilintarkastusta koskevan valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta kaupungin määräysvallassa olevissa yhteisöissä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle että kaupunki käyttää tilintarkastuspalveluissa sopimuksen mukaista mahdollisuutta 1+1 vuoden optioon.  Rovaniemen kaupungin ja sen määräysvallassa olevien yhteisöjen tilintarkastuspalvelujen tuottajana tilikausina 2021 ja 2022 jatkaa KPMG Oy Ab.

 

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Tapio Raappana KPMG Oy Ab

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi