Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kaupunginhallituksen salassa pidettävät päätökset arviointia varten

ROIDno-2018-3219

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauni Jokelainen, vs. erityissuunnittelija, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on hallinnon ja talouden tarkastus sekä arviointi (KuntaL 121§).

Lautakunnan arviointi perustuu valtuuston asettamiin koko konsernitason talouden ja toiminnan tavoitteisiin. Lautakunnan tarkastelussa on myös tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi. Lautakunnan lähteinä ovat mm. talousarvio, osavuosikatsaukset, tilinpäätös sekä kokousten päätöspöytäkirjat. Lähteinä käytetään myös asiakirjoja, jotka eivät ole dokumentoitu koska myös silloin kun asiakirjat puuttuvat, lautakunnalla on tiedonsaantioikeus. Lautakunnan jäsenet seuraavat ns.nimikkolautakuntia. 

Arvioinnin keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Tarkastuslautakunta arvioi kaupunginhallitusta myös siksi, että yhdessä johtavien viranhaltijoiden kanssa se muodostaa konsernijohdon, jolle kuntalaki määrää vastuun omistajaohjauksessa ja konsernivalvonnassa.

Kuntalain 124§ 1mom varmentaa, että kaikki oleellinen hallinnon tieto ja päätöksentekoaineisto on lautakunnan käytettävissä: "Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtäväkseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisena arviointitehtävän hoitamiseksi". 

Erityinen tiedonsaantioikeus ei kuntalain nojalla ulotu konserniyhteisöihin ja osakkuusyhtiöihin. Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeutta voidaan kuitenkin laajentaa: "Erityisesti yhtiöjärjestykseen ja osakassopimuksiin voidaan ottaa luottamushenkilöiden tiedonsaantia turvaavia määräyksiä ottaen huomioon kulloinkin kyseessä olevan yhtiön toimiala ja siihen liittyvät tiedonsaantitarpeet" (Eduskunnan hallintovaliokunnan mietintö 55/2014

Tarkastuslautakunta päätti 21.11.2018 velvoittaa viranhaltijat tuomaan kaupunginhallituksen salassa pidettävät päätökset lautakunnan kokoukseen huhtikuussa, syyskuussa ja tammikuussa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunnalle annetaan arviointitehtävien hoitamiseksi selvitys kaupunginhallituksen salassa pidettävistä päätöksistä ajalta 1.5- 16.09.2019.

Selvitys annetaan kokouksessa ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 25.09.2019 §106 siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen. Esillä olivat kaupunginhallituksen salassapidettävät päätökset ajalta toukokuu-syyskuu 2019. Nyt asian käsittelyn yhteydessä käydään läpi kaupunginhallituksen salassapidettävät päätökset ajalta toukokuu-joulukuu 2019.

Lautakunta pitää tietoa kaupunginhallituksen päätöksistä tarpeellisena arviointitehtävän hoitamiseksi. Tarkastuslautakunnan oikeus salassapidettävään tietoon perustuu Kuntalain 124§ 1momenttiin.

Lautakunnan jäsenille annetaan kokouksessa yksityiskohtaisempi selostus kaupunginhallituksen salassapidettävistä asioista niiltä osin, kun se on arviointitehtävän suorittamisen kannalta perusteltua. 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen salassapidettävät päätökset ajalta toukokuu-joulukuu 2019.

 

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli selvityksen kaupunginhallituksen salassa pidettävistä päätöksistä ajalta toukokuu-joulukuu 2019. Tarkastuslautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi.