Jätkänkynttilä silta

Tarkastuslautakunta, kokous 29.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Tilintarkastuksen suunnitelmat vuodelle 2020

ROIDno-2018-1023

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta vastaa kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä. Lautakunta huolehtii myös kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta (Kuntalaki 121§). 

Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen kaupunkikonsernin tilintarkastuspalvelut tilikausilla 2017-2020 sekä edelleen 2021-2022 tuottaa KPMG Oy Ab (KV 12.12.2016 §137 sekä KV 21.10.2019 §76). Vastuullinen tilintarkastaja on KHT, JHT Tapio Raappana. Vastuullisen tilintarkastajan ohella tarkastuksia suorittaa KPMG Oy:n tililintarkastustiimiin nimetyt tarkastajat ja asiantuntijat.

Laaditussa tilintarkastussopimuksessa sekä palvelukuvauksessa todetun mukaisesti tilintarkastaja esittää tarkastuslautakunnalle tarkastusvuotta koskevat suunnitelmat ennen tilikauden tarkastuksen aloittamista. Tilikauden aikana tilintarkastaja antaa havainnoistaan lautakunnalle vähintään kaksi väliraporttia. Tietoa tarkastuksesta lautakunta saa tilintarkastajalta myös hänen osallistuessa vähintään viiteen tarkastuslautakunnan tilikauden aikaiseen kokoukseen. Tilintarkastajalla ja talousjohdolla on vähintään kolme konsultointipalaveria vuoden aikana. Vastuullinen tilintarkastaja pitää tilinpäätökseen liittyvän esityksen valtuustolle.

Tarkastuslautakunnan tulee seurata tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi (Hallintosääntö 75§). 

Tarkastuslautakunta voi antaa ohjeita tilintarkastajalle (Kuntalaki 123, 2§), joiden noudattamiseen tilintarkastajalla ei kuitenkaan ole laissa mainituissa tilanteissa velvoitetta. Ylipäänsä ohjeilla ja kunnan päätöksillä ei voi rajoittaa tilintarkastajan edellytyksiä Kuntalain 122§ mukaisen riippumattoman ja riittävän laajan tilintarkastuksen suorittamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan laatiman suunnitelman kaupungin sekä tytäryhteisöjen tilintarkastuksesta vuodelle 2020. Suunnitelmat toimitetaan lautakunnalle kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittelijän esityksen mukaisesti. 

Lautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan suunnitelmat vuodelle 2020. Tilintarkastaja esittelee suunnitelmat tarkemmin tarkastuslautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappana esittelee tarkastuslautakunnan kokouksessa tilintarkastuksen suunnitelmat vuodelle 2020. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappanan esityksen tilintarkastuksen suunnitelmista vuodelle 2020.

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja JHT, KHT Tapio Raappanan esityksen. Lautakunta merkitsi esityksen tiedoksi.