Banneri

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Asemakaavan ja tonttijaon muutos kortteli 2196 tontti 5 sekä virkistysalue, Puomitie

ROIDno-2019-3017

Valmistelija

  • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 3.12.2019

Yksityinen maanomistaja on esittänyt asemakaavan muutosta 15.kaupunginosan kortteliin 2196 tontille 5 ja virkistysalueelle. Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Puomitie 9. Kaavamuutoksessa tontin rajoja on tarkoitus siirtää siten, että tontilla olevat ulkorakennukset jäävät tontin sisälle. Tällä hetkellä autotalli on hieman kaupungin maalla ja liiteri osittain hakijan omistamalla puistoalueella. Vastineeksi asemakaavan ja tonttijaon muutoksesta, kaavamuutokseen liittyvistä kustannuksista sekä 52 m² lisäalueesta, hakija myy kaupungille puistoalueeksi kaavoitetusta kiinteistöstä 698-409-22-156 yhteensä 3102 m² alueen. Voimassa olevassa asemakaavassa, joka on hyväksytty 17.6.1994 tontin käyttötarkoitus on asuinpientalojen korttelialuetta AP. Korttelin 2196 kerrosluvuksi on kaavassa määritetty I ja tehokkuudeksi e=0.25. Nämä pysyvät ennallaan kaavamuutoksessa. 

Kaavoitus esittää, että 15.kaupunginosan korttelin 2196 tonttia 5 ja virkistysaluetta koskevaa asemakaavan ja tonttijaon muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan.  

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Ella Joona
puh 016 322 6025
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 15.kaupunginosan korttelin 2196 tontin 5 sekä virkistysalueen asemakaavan ja tonttijaon muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Koska asemakaavan muutoksen katsotaan olevan vähäinen, muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta (hallinto ja johtosääntö § 27). 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.