Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Elinvoimalautakunnan ensimmäinen kokous 2020

ROIDno-2019-3662

Valmistelija

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019, 100 §, hyväksynyt oganisaatiouudistusksen, joka tulee voimaan 1.1.2020.  Elinvoiman toimialalla lautakuntia ovat elinvoimalautakunta ja ympäristölautakunta. Elinvoimalautakunnan alaisuuteen perustetaan jätehuoltojaosto, sekä kylien kehittämisjaosto. Kaava-​asioiden vireilletulo sekä luonnosvaiheen valmistelu ja päätöksenteko organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen,​ ja ehdotusvaiheen päätöksenteko organisoidaan kaupunginhallituksen alaisuuteen kuitenkin siten,​ että muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavamuutosten kaavaprosessi (vireilletulo,​ luonnosvaihe,​ ehdotusvaihe​) organisoidaan elinvoimalautakunnan alaisuuteen. Valtuuston päätöksen perusteella laadittu hallintosääntö  on kaupunginhallituksen käsiteltävänä 4.12.2019 ja viedään edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 9.12.2019. 

 

Rovaniemen kaupungin 1.6.2017 voimaan tulleen hallintosäännön  luku 15 sisältää mm. seuraavia määräyksiä toimielinten koollekutsumisesta: 

129 § KOKOUSAIKA JA -PAIKKA

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

130 § KOKOUSKUTSU

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai- velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

134 § VARAJÄSENEN KUTSUMINEN

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle.

135 § LÄSNÄOLO KOKOUKSESSA

"Toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi teknisen lautakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja kaupunginjohtajalla." Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijain kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2020 elinvoimalautakunnan ensimmäinen kokous pidetään tiistaina 28.1.2020 klo 14:00 alkaen elinvoimatoimialan kokoustiloissa Mäntyvaarassa.

 

Lisäksi tekninen lautakunta hallintosäännön 135 §:n mukaisesti oikeuttaa osallistumaan lautakunnan kokouksiin kaavoituspäällikön ja kaupungininsinöörin sekä tarvittaessa kaupungingeodeetin ja talouspäällikön. Lisäksi tekninen lautakunta päättä oikeuttaa jäsen Minna Muukkosen henkilökohtaisen avustajan olemaan läsnä kokouksissa.

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.