Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Esittelijä, toimialajohtaja Martti Anttila poisti esityslistalta asian 175 / Elinvoimalautakunnan ensimmäinen kokous 2020. Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen edellä olevin muutoksin. Muilta osin teknien lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.