Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 173 Ranta-asemakaavan laatiminen Viiksjärvi, tilat 40-59, 40-113 ja 40-141

ROIDno-2019-2947

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 26.11.2019:

Tilojen 698-401-40-59, -40-113 ja -40-141 maanomistajat ovat hakeneet uudelleen ranta-asemakaavan laatimista Viiksjärven ranta-alueelle. Alueelle on aiemmin laadittu kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä  ranta-asemakaava, jonka päätöksen korkein hallinto-oikeus kumosi 9.11.2016 osittain puutteellisten selvitysten vuoksi. Aiemassa ranta-asemakaavassa hakijoiden tavoitteena oli saada alueelle sekä matkailu- ja loma-asuntorakentamista. Nyt alueelle haettavassa ranta-asemakaavassa hakijoiden tavoitteena on saada alueelle pelkästään loma-asuntorakentamista.

Maanomistajat ovat tilanneet ranta-asemakaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen kaavan laatijaksi sekä sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys.

Konsullti on toimittanut kaupungille hakemuksen valtakirjoineen sekä alustavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnoksen. Ranta-asemakaavan pohjakartta tulee laatia kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy vt. kaupungingeodeetti.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että tilojen 698-401-40-59, -40-113 ja -40-141 Viiksijärvi alueella ranta-asemakaavan laatimista ryhdytään tutkimaan. Ranta-asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavasta hakijoilta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteen mukaisesti 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntööpano: kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.