Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 169 Yhdyskuntatekniikan työohjelman vahvistaminen vuodelle 2020

ROIDno-2019-3564

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, rakennuspäällikkö, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esitys yhdyskuntatekniikan työohjelmaksi vuodelle 2020 on laadittu kaupunginvaltuuston vuodelle 2020 hyväksymän talousarvion puitteisiin.

- Katujen peruskorjaukseen ja katuvaloihin 4 400 000 €

- Uudet alueet 2 000 000 €

- Keskustan katujen kehittäminen 1 000 000 €

- Teollisuustie 750 000 €

- Liikenne- ja yleisten alueiden suunnittelu 350 000 €

- Ympäristö- ja puistorakentaminen 600 000 €

- Kaavat ja selvitykset 200 000 €

 

Työohjelmaluonnoksessa on esitetty toteutettavaksi seuraavaa:

Uutta omakotialueen kunnallistekniikkaa rakennetaan Vennivaaraan Rakkakiventien eteläpuoleiselle alueelle. Kävelyä ja pyöräilyä edistetään rakentamalla uutta kevyen liikenteen väylää Ounasrinteentielle Linnuntien ja Rekimatkan välille. Uutta katua ja kevyen liikenteen väylää rakennetaan Ylikylän monitoimitalon läheisyyteen Purupihkankadulle. Lisäksi määrärahalla päällystetään ja viimeistellään edellisinä vuosina rakennettuja murskepintaisia asuntoalueiden tonttikatuja erillisen päällystysohjelman mukaisesti.

Katujen peruskorjaukseen ja katuvaloihin varatut määrärahat käytetään heikkokuntoisten katujen sekä jalankulku- ja pyöräteiden peruskorjaukseen sekä keskeneräisten töiden loppuunsaattamiseen ja katuverkon liikennejärjestelyiden kehittämisen vaatimiin muutos- ja täydennysrakentamiskohteisiin.

Vuoden 2019 työohjelman kesken jääneistä kohteista valmiiksi rakennetaan Lapinkävijäntie Hallituskadun – Revontulen liittymän välillä, Lampelankatu välillä Suosiolantie – voimalaitos, Jäämerentie Kantatien 78 - Lossitien välillä sekä Golfkentäntie.   

Peruskorjauskohteiksi on esitetty Etelärantakadun peruskorjauksen jatkamista välillä Niemeläntie - Pappilantie. Lisäksi vuonna 2018 alkanut Aronrinne kadun peruskorjaus jatkuu. Uusina kohteina aloitetaan Pujottelijantien, Heinämiehentien ja Santamäentien peruskorjaukset. Kairatien peruskorjausta jatketaan Lapinaukealta Evakkotien risteykseen. Toripuistikon kevyen liikenteen väylä peruskorjataan 10-korttelin rakennustyömaan kohdalla. Liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla hidasteita Kantokadulle ja Myllärintielle.

Katuvalaistuksen osalta työohjelmaan sisältyy lahonneiden puupylväiden uusimista metallipylväiksi, ilmajohtojen saneerausta maakaapeleiksi sekä valaisimien uusimista Led -valaisimiksi.

Erillishankkeina liikenteen sujuvuutta parannetaan Teollisuustiellä rakentamalla kiertoliittymä Lautatien ja Suosiolantien risteykseen. Ydinkeskustan katujen peruskorjausta tehdään Ruokasenkadulla välillä Valtakatu – Rovakatu, jonka yhteydessä peruskorjataan myös Ruokasenpuisto. Pallarintien alikulkusillan uusimiseen liittyvät kadut ja kevyen liikenteen väylät Pallarintielle ja Jäämerentielle rakennetaan valmiiksi.

Peruskorjauskohteet on sovitettu yhteensopivaksi Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n työohjelman kanssa.

Ympäristö- ja puistorakentamisen työohjelmaesitykseen on sisällytetty Aatenpuiston leikkipaikan ja pelikentän peruskorjaus, Kirkkolammenpuiston leikkipaikan peruskorjaus sekä Puistolammen leikkipaikan peruskorjaus. Lähivirkistysalueisiin on sisällytetty mm. moottorikelkka- ja veneilyreittien sekä luontopolkujen ja uimapaikkojen kunnostusta.

Yhdyskuntatekniikan esitys työohjelmaksi käyvät ilmi seuraavista liitteistä katukohteiden työohjelma ja aikataulu 2020 liite 1, Puisto- ja ympäristörakentamisen ohjelma ja aikataulu 2020 liite 2 ja Yhdyskuntatekniikka Rakentamisohjelma 2020 liite 3.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielin päättää määrärahojensa puitteissa erillishankinnasta, jonka kokonaisarvo on yli 500 000 €. Koska Vennivaaran Rakkakiventien eteläpuoleisen alueen rakennustyöt on tarkoitus tehdä talvityönä ja saada käyntiin jo tammikuun 2020 aikana, aloitetaan hankkeen tarjouspyynnön valmistelu heti työohjelman hyväksymisen jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä yhdyskuntatekniikan vuoden 2020 työohjelman esitettyjen liitteiden 1-3 mukaisina. Tekninen lautakunta päättää lisäksi valtuuttaa toimialajohtajan tekemään hankintapäätöksen Vennivaaran Rakkakiventien eteläpuoleisen alueen urakoitsijasta sekä valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Olli Peuraniemi, Jani Riihiniemi ja Aku Raappana

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.