Tekninen lautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Ilmoitusasiat / Tekninen lautakunta

ROIDno-2018-817

Perustelut

Rovaniemen kaupunki

  • Kaupunginhallituksen päätös 10.6.2019, § 203 / Kaupunginhallituksen edustajat toimielimissä ja vaikuttamistoimielimissä. Kaupunginhallitus nimesi tekniseen lautakuntaan edustajaksi Anja Joensuun ja varaedustajaksi Sanna Karhun.
  • Vammaisneuvoston pöytäkirja 3/2019, 26.4.2019 ja 4/2019, 22.5.2019
  • Vanhusneuvoston pöytäkirja 4/2019, 8.5.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti, että lautakunnan kokous 27.8.2019 siirretään pidettäväksi 20.8.2019.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi