Tekninen lautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyy työjärjestyksen.

Päätös

Tekninen lautakunta totesi kokouksen yksimielisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Tekninen lautakunta hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti täydennyksin, että lautakunnalle on jaettu pöydälle 
- asiaan 80 / Viranhaltijapäätösten otto-oikeus: Toimialajohtajan viranhaltijapäätökset 18.6.2019, § 55 Paikkatietosuunnittelijan toimen (vakanssinumero 333001) täyttäminen ja § 56 Maanmittausasiantuntijan viran (vakanssinumero 33440003) täyttäminen
- asiaan 81 / Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportit sekä investointien toteutuminen 2019: Päivitetyt tuloslaskelma (18.6.2019) ja investoinnit 5/2019.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi