Tekninen lautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Oikaisuvaatimus toimialajohtajan päätökseen 13.5.2019 (46§)

ROIDno-2018-991

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat Hilma –ilmoituksella pyytäneet tarjouksia Aronrinteen peruskorjaus –nimisestä urakasta. Urakka jakautuu vuosille 2018 ja 2019 siten, että vuonna 2018 toteutetaan Aronrinteen paaluväli 0-60 ja 500-680 sekä Myllyojantie, Suovakatu ja Peräpuistikko . Vuonna 2019 toteutetaan hankkeen loppuosa sekä viimeistely ja päällystystyöt. Määräaika tarjousten jättämiselle on 23.4.2018 klo 13:00. Esitys valittavasta urakoitsijasta tehdään lautakunnalle kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekniselle lautakunnalle jaetaan kokouksessa tarjousten avauspöytäkirja, tarjousten hintavertailu sekä päätösesitys.

Päätös

Tekninen lautakunta 24.4.2018, 60 §

Määräaikaan 23.4.2018 mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät Kaukomaa Oy, Napapiirin Kuljetus Oy, Lapin Kuljetus Oy sekä Maa- ja kiinteistörakentaminen Hanhirova Oy. 

Tarjousten avauksen ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen. Kaikki tarjoukset täyttivät asetetut kelpoisuusehdot. Toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. 
Kolmannessa vaiheessa suoritettiin tarjousten vertailu. Tarjousten vertailuperuste oli halvin kokonaishinta. 

 

Toimialajohtajan päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita ”Arorinteen peruskorjaus” -nimisen urakan urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Maa- ja kiinteistörakentaminen Hanhirova Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on 780 160,50 € (alv 0 %), joka jakautuu siten, että katutöiden arvo on 448837,50 € (alv 0 %) ja vesihuoltotöiden arvo on 331323,00 € (alv 0 %). Tekninen lautakunta valtuuttaa rakennuspäällikön allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Päätös:
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin Vesi Oy (jäljempänä yhdessä ‘tilaaja’) ovat yhdessä pyytäneet tarjouksia Aronrinteen peruskorjausurakasta keväällä 2018. Urakka toteutetaan kahdessa osassa ja se jakautuu vuosille 2018 ja 2019. Tarjouspyyntö on julkaistu 3.4.2018 ja tarjousten jättöaika on ollut 23.4.2018. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta, joista Rovaniemen kaupungin tekninen lautakunta on 24.4.2018 (60 §) tekemällään päätöksellä valinnut urakan toteuttajaksi Maa- ja kiinteistörakentaminen (MKR) Hanhirova Oy:n. Valittu urakoitsija on jättänyt tarjouskilpailuun ryhmittymätarjouksen, johon Maa- ja kiinteistörakentaminen Hanhirova Oy:n (2827987-5) lisäksi kuuluu Tmi Heikki Hanhirova (2009839-1) sekä MTY Hanhirova (0556687-1). MKR Hanhirova Oy on urakan päätoteuttaja. Urakkasopimus on allekirjoitettu tilaajan ja urakoitsijan välillä 1.6.2018. 

Urakan ensimmäinen osuus ja 2018 vuoden välitavoite eli Aronrinteen paaluvälien 0-60 ja 500-680 sekä Myllyojantien, Suovakadun ja Peräpuistikon rakentaminen on viimeistelytöitä vaille valmis. Urakan toisen vaiheen toteutus on ollut tarkoitus aloittaa 2019 alkukesästä, mutta tilaaja on havainnut urakoitsijan taloudellisten velvoitteiden toteuttamisessa puutteita, jotka rikkovat osapuolten välistä urakkasopimusta.

Tilaaja on toimittanut urakoitsijalle 26.4.2019 YSE 1998 -ehtojen mukaisen reklamaation ja ilmoituksen urakkasopimuksen purkamisen uhasta sekä selvityspyynnön tilaajan havaitsemien sopimusrikkomusten selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Reklamaatiossa ja selvityspyynnössä on urakoitsijaa pyydetty antamaan selvitys muun muassa maksamattomista veroveloista, maksamattomista eläkevakuutusmaksuista sekä  urakkamateriaalien saatavuudesta tavarantoimittajilta. Urakoitsija on toimittanut tilaajalle sähköpostitse kirjallisen selvityksen reklamaatioon ja selvityspyyntöön 3.5.2019. Urakoitsijan antama selvitys ei tilaajan näkemyksen mukaan ole ollut riittävän luotettava osoittamaan täyttä varmuutta siitä, että se kykenee suoriutumaan urakasta ja sopimuksen mukaisista velvollisuuksistaan.

Toimialajohtaja on viranhaltijapäätöksella 13.5.2019 § 46 purkanut urakkasopimuksen. Päätöksessä on mainittu, että tekninen lautakunta vahvistaa päätöksen 28.5.2019 pidettävässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta vahvistaa urakkasopimuksen puretuksi toimialajohtajan päätöksessä 13.5.2019 § 46 mainituilla perusteilla. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Jani Riihiniemi, jani.riihiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Jani Riihiniemi, rakennuspäällikkö ja Rovaniemen kaupungin lakipalvelut:

Rovaniemen kaupunki on toimialajohtajan 13.5.2019 (46 §) tekemällä päätöksellä purkanut urakoitsijan ja tilaajan välisen Aronrinteen peruskorjauksen urakkasopimuksen. Tekninen lautakunta on vahvistanut edellä mainitun toimialajohtajan päätöksen kokouksessaan 28.5.2019 (70 §).

Heikki Hanhirova on tehnyt urakoitsijan puolesta 26.5.2019 oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle, jossa se on vaatinut tilaajaa kumoamaan päätöksen sopimuksen purkamisesta, korvaamaan urakoitsijalle hankinnan kohteen toteuttamisen siirtymisen epäsuotuisampaan ajankohtaan aiheuttamat kustannukset menetetyn urakka-ajan lisäaikana sekä korvaamaan urakka-ajan pidentymisen kustannukset myöhemmin yksilöitävässä suuruudessa.

Urakoitsijan näkemyksen mukaan tilaajalla ei ole ollut oikeutta yksipuolisesti purkaa sopimusta. Urakoitsijan mukaan ryhmittymän jäsenen verovelka ei ole peruste purkaa urakkasopimusta, sillä se kohdistuu vain yhteen ryhmittymän jäseneen, eikä suoraan urakoitsijaan. Lisäksi urakoitsija katsoo, että tilaaja olisi voinut purun sijasta vaatia urakoitsijaa korvaamaan ryhmittymän jäsen, johon purkuperuste kohdistuu. Urakoitsija katsoo myös, että urakkasopimuksen kohtaa 4 ei voida soveltaa sopimuksen purkamisessa, koska kyseinen sopimuksen kohta on vastoin asiassa sovellettavaa lainsäädäntöä ja oikeusohjeita.

Ryhmittymän jäsenellä Tmi Heikki Hanhirovalla on syntynyt maksamatonta verovelkaa tarjouksen jättämisen jälkeen. Urakkasopimuksen kohdassa 5 on sovittu, että nämä yksilöidyt verovelat muodostavat ainoat ryhmittymän maksamatta olevat julkisoikeudelliset maksut, ja että uusia maksamatta olevia vero- tms. maksusuoritevelkoja ei saa syntyä urakkasopimuksen voimassaoloaikana. Tämän ehdon rikkominen perustaa tilaajalle sopimuksen purkuoikeuden. Tämän ja muut sopimuksessa sovitut ehdot urakoitsija on urakkasopimuksen allekirjoittamalla hyväksynyt, ja tilaajalla on ollut oikeus purkaa sopimus, kun ryhmittymän jäsenelle MKR Hanhirovalle Oy:lle on syntynyt uutta maksamatonta verovelkaa.

Ryhmittymä urakoitsijana ja sen kaikki jäsenet ovat yhteisvastuussa koko urakan toteuttamisesta, eikä vastuunjaosta, esimerkiksi taloudellisten voimavarojen osalta, ole sovittu toisin tilaajan kanssa.

Hankintalain 92 §:ssä säädetään tarjouskilpailuun osallistumisesta ryhmittymänä ja muiden yksiköiden voimavarojen käytöstä. Pykälän mukaisesti ehdokas tai tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta. Myös ryhmittymä voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimavaroja. Samaisen pykälän toimittajan korvaamisesta säädetyt kohdat koskevat nimenomaisesti tarjoajan tai ryhmittymän käyttämien toimittajien korvaamista, ei itse ryhmittymän jäsenen korvaamista.

Tilaajalla ei ole velvollisuutta vaatia urakoitsijaa korvaamaan urakoitsijana ryhmittymän jäsentä jota koskee hankintalain mukainen poissulkuperuste tai joka ei enää täytä muutoin soveltuvuusvaatimuksia. Ryhmittymän jäsenet ovat urakoitsijana yhteisvastuussa urakan toteuttamisesta, eikä se ole käyttänyt urakan toteuttamiseen muiden toimittajien tai yksiköiden voimavaroja. Urakkasopimuksen kohdassa 4 sovittu tilaajan purkuoikeus ei ole lainvastainen ja tilaajalla on ollut oikeus purkaa urakkasopimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Edellä esitetyillä perusteilla esitän, että urakoitsijan oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

MKR Hanhirova Oy, MTY Hanhirova, Tmi Heikki Hanhirova, Jani Riihiniemi, Jukka Tiuraniemi, Ville Vitikka, Jenna Posti

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi