Tekninen lautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Teknisen lautakunnan talousarvioesitys 2020

ROIDno-2019-1890

Valmistelija

  • Jukka Ylinampa, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
  • Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 18.2.2019 (§ 12), että toimielinten käyttötalouden määrärahat jäädytetään vuosiksi 2019 - 2021 vuoden 2019 tasolle 375,6 miljoonaan euroon ja peruskaupungin vuotuinen investointitaso lasketaan 75 %:iin vuoden 2019 tasosta. Kaupunginhallituksen 29.4.2019 hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa (Kh § 141) todetaan, että määrärahakehyksen toteutuminen edellyttää toimintamenojen kasvun rajoittamista ja toimintatuottojen lisäämistä. Lautakuntien on edelleen jatkettava voimallisesti talouden tasapainottamissuunnitelmien toimeenpanoa.

Kaupunginhallitus päätti kevään laskennan perusteella asettaa määrärahakehyksen 378,63 milj. euroon, jotta keskeisiä budjetointiperiaatteita pystytään noudattamaan. Teknisen lautakunnan määrärahakehys vuodelle 2020 on 10,10 milj.euroa.

Päätöksen mukainen määrärahakehys ylittää kaupunginvaltuuston asettaman (18.2.2019, § 12) määrärahojen enimmäistason kolmella miljoonalla eurolla, jonka vuoksi toimielinten tulee valmistella edelleen toimenpiteitä valtuuston asettaman tavoitteen saavuttamiseksi. 

Toimielimien tulee antaa talousarvioehdotuksensa 17.6.2019 mennessä.

Teknisen lautakunnan talousarvion 2020 valmistelu perustuu seuraaviin lähtökohtiin:

Merkittävimmät kustannuskasvun tekijät:

- Palkan korotukset ja 100% lomarahat
- Väistötilakustannukset (Mäntyvaarantie)
- Joukkoliikenteen sopimuksen indeksikorotukset
- Joukkoliikenteen palvelutarpeen kasvu (autot, vuorot)
- Joukkoliikenteen kehittäminen (asiantuntija- ja muut palvelut)
- Liikennealueiden ylläpitosopimuksen indeksikorotukset
- Puistojen ja leikkipaikkojen ylläpitosopimuksen indeksikorotukset
- Metsien ja virkistysalueiden ylläpitosopimuksen indeksikorotukset

Merkittävimmät talouden tasapainoitustoimenpiteet:

- Maksujen korotukset
- Katujen asvaltoinnin vähentäminen 50%
- PIMA-määrärahan poistaminen
- Luistinratojen ja nurmialuiden ylläpidon tarkistukset

Teknisen lautakunnan talousarvioesitys on 10,79 milj.euroa. Esitys on kaupunginhallituksen antamaa raamia 0,69 milj. euroa suurempi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioesityksen 2020 ja esittää kaupunginhallitukselle Teknisen lautakunnan määrärahaksi vuodelle 2020 10,79 milj. euroa.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

controller

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi