Tekninen lautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportit sekä investointien toteutuminen 2019

ROIDno-2019-481

Valmistelija

  • Matti Konstenius, matti.konstenius@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevat toiminta- ja talousraportit sekä investointien toteutumisen  jokaisessa kokouksessaan. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Lautakunnan esittelijä vastaa asian käsittelystä.

 

Esitettyjen raporttien perusteella on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta määrärahat riittävät sovittujen palveluiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan talousraportin sekä investointien toteutumaraportin ajalta 1.1 - 31.5.2019.

Päätös

Tekniselle lautakunnalle on jaettu pöydälle päivitetyt tuloslaskelma ja investointien toteutuma. Päivitetyt liitteet vaihdetaan aiempien tilalle.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jukka Ylinampa

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi