Tekninen lautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Toimenpidealoite omakotitalojen liittymien auraus talviaikaan

ROIDno-2019-607

Valmistelija

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

KH ryhmien puheenjohtajat ovat jättäneet 25.02.2019  tekniselle lautakunnalle seuraavan toimenpidealoitteen:

"Asemakaava-alueella sijaitsevien omakotitalojen liittymien auraus talviaikaan.

Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja varsinkin ikääntyviltä henkilöiltä koskien talvisin tapahtuvaa lumenaurauksen seurauksena muodostuvan palteen poistamista aurauksen yhteydessä.Esitämme, että selvitetään talvikauteen 2019–2020 mennessä miten ja minkälaisilla kustannusperusteilla voitaisiin järjestää aurauksien yhteydessä muodostuva palteen poistaminen omakotiliittymien osalta."

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kiinteistön omistaja vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta rakennetun kadun ajoradan reunasta kiinteistölleen. Kunnossapitolain (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) mukaan tontinomistaja vastaa tonttiliittymän kunnossapidosta. Edellä mainitut tontinomistajaa koskevat velvoitteet koskevat vastaavasti tontinhaltijaa. Tonttiliittymän kunnossapitoon kuuluu mm. sen alla olevan rummun pitäminen toimivana läpi vuoden, lumen poisto tonttiliittymästä ja kadun aurauksesta syntyneen lumivallin poistaminen.

Rovaniemen kaupunki hoitaa katujaan ja teitään edellä kerrotun lainsäädännössä päätetyn vastuujaon mukaan koko kaupungin alueella. Samaa käytäntöä noudatetaan muissakin Suomen kunnissa. Liikenneviraston ylläpitämillä maanteillä noudatetaan myös samaa käytäntöä.

Edellä kerrotusta poiketen kaupunki avaa polanteen poiston yhteydessä kulkuaukon tonttiliittymään. Joissakin kunnissa tehdään tämäkin työ erillistä korvausta vastaan tilaustyönä. Toistaiseksi tämä palvelu sisältyy edelleen tekniset palvelut -osaston ja Alltime Oy:n väliseen sopimukseen.

Auroihin ei ole saatavana lisälaitetta, joka mahdollistaisi tarvittavalla aurausnopeudella liikenneväylien aurauksen siten, että liittymiin ei syntyisi aurausvallia. Liittymän aukaisu kadun tai tien aurauksen yhteydessä edellyttäisi erillistä aurauskierrosta tai aurauskalustoa. Katuja ja teitä auraava kalusto ei ehdi pysähtyä aukomaan liittymiä, mikäli kadut aiotaan saada kohtuuajassa aurattua. Lisäksi kuorma-auto ei edes sovellu liittymien aukaisemiseen. Liittymien avaamisesta aiheutuisi siten merkittäviä lisäkustannuksia kaupungille.

Liikenneväylät aurataan kuorma-autoilla, pyöräkuormaajilla ja traktoreilla. Pyöräkuormaajaan ja varta vasten kunnossapitoon kehitettyyn traktoriin on saatavilla sivuun laskeutuva lisälaite, ns. kaappari, joka vie liittymään syntyneen aurausvallin liikenneväylän puolelle. Kuorma-autoihin ei ole saatavilla vastaavaa lisälaitetta. Kaappari ei ole yleinen talvikunnossapitokaluston lisälaite kaupunkien, kuntien ja valtion väylien hoidossa, koska se ei ole teknillistaloudellinen ratkaisu liittymälumien synnyn estämiseksi. Kaapparin käyttö edellyttää koneen pysähtymistä liittymän kohdalle, mikä puolestaan hidastaa auraustyötä. Työn hidastumisen lisäksi aura ei ehdi liittymien välissä saada riittävää nopeutta, jolloin aura ei saa nostettua lunta aurausvallin päälle ja sen yli. Sen seurauksena lumi valuu takaisin aurattavan väylän reunaan, jolloin väylä kapenee enemmän kuin nykyistä auraustapaa käyttäen.

Kaapparin lisäksi on saatavana kääntyviä auroja, joita käyttämällä voidaan vähentää liittymiin jäävää lunta. Kaikissa kunnossapitokoneissa ja autoissa ei ole kääntyvää auraa, mutta niiden määrä lisääntyy sitä mukaa kun urakoitsijat uusivat kalustoaan. Kääntyvä aura ei kuitenkaan ratkaise koko ongelmaa. Aura toimii alkutalvesta, jolloin lunta on vähän ja aurausvallit eivät ole vielä korkeita. Aurausvallien kasvaessa ja liittymien ollessa tiheässä alkaa aurauslunta kertyä auran eteen niin paljon, että se purkautuu auraa käännettäessä liittymien lisäksi keskitien puolelle, jolloin väylä joudutaan auraamaan toiseen kertaan. Kääntyvän auran käyttö hidastaa myös aurausta.

Rovaniemen kaupungissa on arviolta noin 15 000 liittymää. Mikäli jokainen liittymä aukaistaisiin kaupungin toimesta, niin varovaisen arvion mukaan se toisi kaupungille noin 1 125 000 euron lisäkustannukset. Kustannuksiin ei ole laskettu lumien poiskuljettamisia, lukuisia vahingonkorvauksia pensaille, postilaatikoille ja muille kiinteistöön kuuluville rakennelmille. Todellisuudessa, vaikka rahaa olisikin käytettävissä, ei Rovaniemen kaupungista auraukseen ole saatavissa semmoista määrää lisäkalustoa (arvio 36 kpl pyöräkoneita).

Monen liittymän aukaisu koneellisesti ei ole edes mahdollista kadun suuntaisesti tehtynä mm. liittymissä olevien istutusten, aitojen ja porttien vuoksi. Tällaisissa tapauksissa aukaisukoneen pitäisi kääntyä poikittain ja päästä osittain pihan puolelle saadakseen liittymän aukaistua. Tällöinkin istutuksille, aidoille ja muille liittymissä oleville rakenteille aiheutuisi lukuisia vaurioita tilan ahtauden vuoksi. Liittymien aukaisua estävät ja haittaavat myös tonteille pysäköidyt autot. Usein auto on pysäköitynä tonttiliittymään siten, että se on juuri ja juuri aurattavan väylän ulkopuolella.

Liittymien tukkeutuminen kadun ja tien aurauksen yhteydessä aiheuttaa keskustelua joka talvi ympäri Suomea. Rovaniemelläkin asiasta on tehty useita valtuustoaloitteita aikaisempina vuosina. Asia nousee puheenaiheeksi etenkin runsaslumisina talvina. Liittymien aukaisu liikenneväylien aurauksen yhteydessä on asia, johon Rovaniemen ohella muutkaan kaupungit eivät ole löytäneet sellaista aurausteknistä ratkaisua, joka ei vaatisi kaupungilta suurta rahallista lisäpanostusta.

Tonttiliittymän kunnossapito on normaalia kiinteistön ylläpitoa. Kaupungin ei ole nykyisillä käytettävissä olevilla määrärahoilla mahdollisuutta ottaa lainsäädännössä kiinteistöille säädettyä tonttiliittymän kunnossapitovelvoitetta itselleen edes erityisryhmien osalta. Asukkailla on mahdollisuus ostaa ko. palvelu mm. kaupungissa toimivilta lukuisilta kiinteistönhuoltoyhtiöiltä sekä kotihoidon tukipalveluja tuottavilta yrityksiltä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä saapuneen valtuustoaloitteen ja yhdyskuntatekniikan antaman selvityksen tiedokseen ja päättää, ettei aloite anna aihetta jatkotoimenpiteille.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KH:n ryhmäpuheenjohtjat

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi