Tekninen lautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Lupainsinöörit 

Yleisten alueiden luvat 29.5. -  10.6.2019: Sijoittamis- ja kaivuluvat sekä yleisen alueen käyttöluvat.

Lupatunnukset 148 - 176, 178 - 180, 183 - 193, 195 - 215, 217.

Kaupungininsinööri
Muu päätös:
§ 29 Katusuunnitelman hyväksyminen: Pallarintie, Pujottelijantie, Venetie, Jäämerentie, 27.05.2019

Paikkatietoinsinööri
Osoitepäätös:
§ 109 Tien nimeäminen / Sinettälammentie, 04.06.2019
§ 110 Tien nimeäminen / Haarainlammentie, 04.06.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi
  • Kaisu Huhtalo, kaisu.huhtalo@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää,​ että tekninen lautakunta ei käytä otto-​oikeutta edellä oleviin päätöksiin. Tekninen lautakunta toteaa,​ että kaupungininsinöörin ja paikkatietoinsinöörin päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Muut edellä olevat viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä 19.6. - 10.7.2019 paikkatieto-​ ja tonttipalvelut yksikössä,​ Hallituskatu 7,​ 1. kerros.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ja puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Lisäksi tekninen lautakunta yksimielisesti merkitsi tiedoksi ja päätti, että lautakunta ei käytä otto-oikeutta seuraaviin viranhaltijapäätöksiin:
Toimialajohtaja / Henkilöstöpäätös
§ 55 Paikkatietosuunnittelijan toimen (vakanssinumero 333001) täyttäminen, 18.6.2019
§ 56 Maanmittausasiantuntijan viran (vakanssinumero 33440003) täyttäminen, 18.06.2019 
Edellä luetellut päätökset ovat yleisesti nähtävänä Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla.

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta. Puhelin 016 322 6014 tai sähköpostilla kirjaamo(at)rovaniemi.fi kirjaamon aukioloaikana (ma -​ pe klo 8.00 -​ 16.00).


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi