Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie

ROIDno-2018-2161

Valmistelija

  • Ella Joona, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen toimiala esittää asemakaavan muutosta virkistysalueelle, joka sijaitsee 8.kaupunginosassa Pounikkotiellä. Asemakaavatyössä tutkitaan pientalotonttien (2-3 kpl) lisäämistä suunnittelualueelle. Kaavamuutoksen tarkoitus olisi muuttaa asemakaavan virkistysalue vastaamaan yleiskaavaa, jossa suunnittelualue on osoitettu kaavoitettavaksi pientaloasumiselle. Pientaloasuminen tiivistää jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja samalla lisää tonttitarjontaa kaupungin keskustan läheisyyteen. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen toimiala päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 8. kaupunginosan virkistysalueella. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Täytäntöönpano kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi