Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 Ajankohtaiset asiat

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi toimialajohtajan katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti merkitä yksimielisesti tiedoksi toimialajohtajan katsaukset ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista mm. 

- talousasiat

- toiminnan ja talouden uudistamisohjelma / kaupunginhallitus 19.11.2018

- kunnossapitourakkasopimukset; sopimusneuvotteluja käyty


Lisäksi tekninen lautakunta päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi varapuheenjohtaja Kaisu Huhtalon esityksen liittyen joukkoliikenteen aikatauluihin. Päätettiin, että tekniselle lautakunnalle esitellään joukkoliikenteen matkustajamäärät seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi