Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Asemakaavan ja tonttijaon muutos korttelin 4106 tontit 1 ja 2, Rantapolku 5 ja 7

ROIDno-2018-3302

Valmistelija

  • Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 6.11.2018

Hakija on esittänyt 15.10.2018 hakemuksessa 16. kaupunginosan tonttien 1 ja 2 yhdistämistä yhdeksi AP I tontiksi tehokuudella e=0,25. Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 1 muodostuu osaksi tilasta RN:o 4:186 ja osaksi tilasta RN:o 4:147. Tontin 1 pinta-ala on 2275 m². Voimassa olevassa asemakaavassa tontti 2 muodostuu osaksi tilasta RN:o 4:185 ja osaksi tilasta RN:o 4:147. Tontin 2 pinta-ala on 2274 m². Hakija omistaa suunnittelualueesta suurimman osan. Kaavanmukainen käyttötarkoitus voimassa olevassa asemakaavassa tonteilla on erillispientalojen korttelialuetta AO kerrosluvulla I ja tehokuudella e=0,20. Tontilla 1 on puolitoista kerroksinen omakotitalo ja tonttien rajalla on vanha navettarakennus. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan ja tonttjaon muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 16. kaupunginosan korttelin 4106 tonttien 1 ja 2 asemakaavan ja tonttijaon muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään kaavoituskustannuksena 2600 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27§ ).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tekniset palvelut, kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi