Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Asemakaavan muutos 15-1177-3, 698-409-6-140, Kulpinranta 1

ROIDno-2018-3065

Valmistelija

  • Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 6.11.2018

Hakija on esittänyt hakemuksessaan 24.9.2018 15. kaupunginosan korttelin 1177 tontin 3 asemakaavan muutosta siten, että se sallisi tontille rakentaa asuinpientaloja tehokuudella e=0,30. Voimassa olevassa asemakaavassa korttelin 1177 tontti 3 on kaavamerkinnältään AO I2/3, tehokuudella e=0,25 ja muodostuu tilasta RN:o 6:140. Tontin pinta-ala 1963 m². Tontilla sijaitsee 1970-luvulla valmistunut yksikerroksinen omakotitalo sekä autotalli/varastorakennus. Ympärillä olevat tontit on toteutettu pienkerrostaloin ja paritaloin. Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että asemakaavan muutosta ryhdyttäisiin tutkimaan ja muutos saatettaisiin vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan hyväksyy tekinen lautakunta.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Teknien lautakunta päättää, että 15. kaupunginosan korttelin 1177 tontin 3, osoite Kulpinranta 1 asemakaavan muutosta ryhdytään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksesta peritään kaavoituskustannuksena 2600 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kuulutus. Asemakaavan muutoksen hyväksyy tekninen lautakunta ( hallintosääntö 27 §).

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tekniset palvelut, kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi