Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 154 Asemakaavan muutos 17.kaupunginosa virkistysalue, Susihukantie - Matkavaaranpolku

ROIDno-2018-262

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Perustelut

Kaavoitus/maanmittausasiantuntija TR 11.4.2018

Yhdyskuntatekniikan ja kaavoituksen pyynnöstä on esitetty, että17. kaupungiosan Susihukantie-Matkavaaranpolku välillä olevalle lähivirkistysalueelle ( VL) muodostettaisiin kevyenliikenteen väylä. Kevyeliikenteen väylä mahdollistaisi sujuvan jalankulun ja pyöräilyn Katajarinteen uuden asuinalueen ja  Männikkörinteen asuinalueen välillä.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
puh 040 522 9179
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavan muutoksen tutkimisen 17. kaupunginosan Susihukantien päässä olevalla lähivirkistysalueella. Asemakaavan muutoksella lähivirkitysalueelle muodostetaan kevyenliikenteen väylä. Asemakaavan muutos kuulutetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Valmisteluaineisto pidetään yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet sivullla, Kaavatori. Asemakaavan hyväksyy tekninen lautakunta. ( Hallintosääntö 27§)

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Raitio, timo.raitio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus maanmittausasiantuntija TR 31.10.2018

17. kaupunginosa virkistysalue, kevyenliikenteen väylä välillä Susihukantie-Matkavaaranpolku asemakaava ja asemakaavan muutos käynnistettiin teknisen lautakunnan päätöksellä 25.4.2018 § 69. Asemakaavan muutos on saatettu vireille ja valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville 11.5-24.5.2018 palvelupiste Osviitassa. Kuulutus nähtävilläpidosta julkaistiin 10.5.2018 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin osallisille. Kuulemisen aikana jätettiin kolme mielipidettä ( vuorovaikutuslomake).

Asemakaavan muutoksessa sallittaisiin kevyenliikenteen väylän rakentaminen lähivirkistysalueelle (VL). Kevyenliikenteen väylä mahdollistaa kevyenliikenteen mutkattoman liikkumisen Katajarinteen uudelta asemakaava-alueelta Susihukantielle. Asuntokatujen yhdistäminen kaava-alueiden kesken kevyenliikenteen väylällä helpottaa katujen talvikunnossapitoa.

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

maanmittausasiantuntija Timo Raitio
pih 040 522 9179
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 17. kaupunginosan lähivirkistysalueen asemakaavamuutos asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tekniset palvelut, kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi