Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 149 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueet, Jäämerentie

ROIDno-2018-3273

Valmistelija

  • Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 12.11.2018/ kaavasuunnittelija NC:

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä keväällä 2012 sekä uudelleen syksyllä 2012. Keväällä 2014 kaupunki järjesti ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta. Kilpailun tuloksena alueen yleiskaava muutettiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan muutoksen 16.5.2016 (§ 38). Koskipuiston osalta yleiskaava muuttui lopulta vain vähäisesti, asemakaavamuutos oli koko yleiskaavan muutosprosessinajan tauolla. Valmisteluvaiheen aikana on saapunut yhteensä 8 mielipidettä ja 5 lausuntoa, palaute on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.

Asemakaavamuutosta on tarkoitus arvioida uudelleen pitämällä voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnokset kolmannen kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä. Kaavamuutosluonnokset pohjaavat aiempiin luonnoksiin sekä kaupunginhallitukselle esitettyyn näkemykseen uimarantakahvilan sijainnista. Kaavamuutosluonnoksista on teknisten muutosten lisäksi poistettu mm. moottorikelkkojen lähtöpaikka sekä lisätty vesialuetta ja vesiliikennealue. Leirintäalueen merkinnästä poistettiin leirintämökkikielto, mikä mahdollistaa alueen monipuolisemman kehittämisen myös talvimatkailun alueena.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 alueen pohjoisosaan tulee tontti liikerakennusta varten ja virkistysalue on kokonaisuudessaan uimaranta-aluetta. Alueen
pohjoisosaan merkitään vesiliikennealue venevalkamaa varten, osa jokialueesta kaavoitetaan vesialueeksi. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva
pysäköimispaikka merkitään ohjeellisena asemakaavaan ohjelmapalvelu- ja pysäköintialueena. Uimarannan läheisyyteen tutkitaan uuden liiketontin sijoittamista. Liiketontti palvelisi jokikahvilana, johon voitaisiin sijoittaa myös yleistä uimarantaa palvelevia huoltotiloja, kuten pukeutumistilat ym. Leirintäalue rajataan alueella sijaitsevaan aitaan. Leirintäaluetta voidaan hyödyntää talviaikana matkailussa sekä ohjelmapalvelualueena että yöpymisessä. Jäämerentie katkaistaan Ounaskosken sillan päässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 4. kaupunginosan Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueen asemaakaavamuutosta jatketaan ja voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnokset asetetaan uudelleen nähtäville. Asemakaavaluonnoksista pyydetään lausunnot ELY-keskukselta, Lapin Liitolta, Kemijoki Oy:ltä sekä Napapiirin Energia ja Vedeltä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi