Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Asuntotontin 17-5584-1 vuokraus / myynti Nivavaarassa

ROIDno-2018-3335

Valmistelija

  • Teija Hautaniemi, teija.hautaniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki kuulutti haettavaksi tontteja ajalla 1.- 18.10.2018. 
Asuntotonttia 17-5584-1 hakivat:

Rainio Markus ja Uusitalo Maria
Varis Heidi ja Partanen Jukka
Saarelainen Anu ja Pudas Jarkko
Maaninka Eetu ja Maaninka Taisto
Luiro Helina ja Luiro Jaakko
Kopakka Ira-Eerika ja Kopakka Heikki
 

 

Oheismateriaalina on luettelo tontinhakijoista (ei julkinen; julkisuuslaki 24 §, kohta 23 ja 32).

Kaupungingeodeetin esitys:

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Markus Rainiolle ja Maria Uusitalolle
asuntotontin 17-5584-1 kaupunginhallituksen 11.6.2018 § 263 päättämin luovutusehdoin.
Esityksen perustelut: Rainion ja Uusitalon asumismuoto ja asumisväljyys.

Tontin kiinteistötunnus: 698-17-5584-1
Tontin pinta-ala: 1440 m²
Kaavamerkintä: AO 3/4 r II
Rakennusoikeus: 288 k-m²
Katajarinteen asuntoalueelle on laadittu kaavan yhteydessä erilliset
Rakentamistapaohjeet
Tontin varausaika: 1.2.2019 - 31.7.2019

Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 1332 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.7.2019 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 612 euroa ja myyntihinta 12240 euroa (v. 2018 ind. 1927).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimis-
kustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (260 euroa v. 2018).

Mikäli hakija luopuu tontista, tontti siirtyy jatkuvaan tonttihakuun, jolloin tontin luovuttamisesta päättää paikkatietoinsinööri kaupunginhallituksen päättämin luovutusehdoin.

 

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Taina Lehtinen
                 puh. 040 522 9184
                 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää kaupungingeodeetin esityksen mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Sakari Manninen, Teija Hautaniemi ja Outi Martikainen Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksella tontinhakijalle

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Telefax: (016) 322 6450
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi