Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Luettelo määräaikaisessa tonttihaussa olevista tonteista sekä tontinhakijoista

ROIDno-2018-3216

Valmistelija

 • Teija Hautaniemi, teija.hautaniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Oheismateriaalina on luettelo tontinhakijoista (ei julkinen ; julkisuuslaki 24 §, kohta 23 ja 32).

Rovaniemen kaupunki kuulutti haettavaksi tontteja ajalla 1.- 18.10.2018.

Tällä kertaa oli haettavana asumisen tontteja yhteensä 104 kpl, joista

 • Nivavaaran Katajarinteellä 35 kpl
 • Etelärinteen Rajavartioston alueella 12 kpl
 • Vennivaarassa 43 kpl  
 • Rantavitikalla 1 kpl
 • yksittäisiä tontteja Saarenkylässä 7 kpl, Syväsenvaarassa 3 kpl ja Nivavaarassa 2 kpl

Rajavartioston alueella oli haettavana kolme kerrostalotonttia ja Rantavitikalla yksi. 
Yksi hakija oli kiinnostunut näistä tonteista. Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan nämä hakemukset.

Katajarinteen tontit Nivavaarassa kiinnostivat 35 hakijaa,
Rajavartioston alueen tontit 2 hakijaa,
Vennivaaran tontit 21 hakijaa, 
Saarenkylän tontit 15 hakijaa
Nivavaaran yksittäiset tontit 2 hakijaa

Katajarinteen suosituimmat tontit olivat asuntotontit

 • 17-5577-3, joka kiinnosti 13 hakijaa 
 • 17-5582-1, joka kiinnosti 10 hakijaa
   

Vennivaaran suosituimmat tontit olivat asuntotontit

 • 10-10254-1, joka kiinnosti 12 hakijaa
 • 10-10252-4, joka kiinnosti 11 hakijaa
   

Saarenkylän suosituin tontti oli rivitalotontti

 • 15-1132-1, joka kiinnosti 13 hakijaa

 

Valmistelujen perusteella esitetään tontteja 41 hakijalle.
29 hakijalle kaupunki ei pystynyt osoittamaan hakutoiveiden mukaista tonttia.

Tontinhakulomakkeessa kysytään hakijalta mm. nykyistä asumismuotoa, asuinneliöitä, ajankohtaa milloin on muuttanut nykyiseen asuntoon sekä perheen kokoa, joiden perusteella on tarkasteltu hakijan tonttitarvetta.

Lomakkeessa tiedustellaan myös rakennushankkeen aloittamisen ajankohtaa sekä myös sitä onko kaupunki luovuttanut aikaisemmin hakijalle tai puolisolle tonttia. Hakemusten valmistelussa ja esityksissä on käytetty em. tietoja sekä hakemusten lisätiedoissa esitettyjä asioita.

Kaupunginhallituksen 24.9.2018, 353 § luovutusehtopäätös koski määräaikaisessa haussa olevista tonteista 8 tonttia. Tästä kaupunginhallituksen päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus ja kaupunginhallitus 29.10.2018, 396 § hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Kaupunginhallituksen päätös ei ole vielä lainvoimainen, joten nämä tontit voidaan luovuttaa vasta, kun päätös on lainvoimainen. 

Kaupungingeodeetin esitys:

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteen 1 ja oheismateriaalin sekä edellä mainitussa valmistelussa käytetyt periaatteet.

Ne tontit, joihin ei tullut hakemuksia tai jotka hakemusten käsittelyn jälkeen jäivät vapaiksi, siirretään jatkuvaan tonttihakuun torstaina 22.11.2018 alkaen.
 

NIVAVAARA Katajarinteeltä yhteensä 18 kpl

ETELÄRINNE Rajavartiostonalueelta yhteensä 7 kpl

VENNIVAARAN alueelta yhteensä 28 kpl


Niille tontinhakijoille, joille kaupunki ei pystynyt tällä hakukierroksella osoittamaan hakutoiveiden mukaista tonttia, tullaan sähköpostitse tiedottamaan samalta alueelta vapaiksi jääneistä tonteista ja niiden asettamisesta jatkuvaan tonttihakuun.

 

Lisätiedot: kaupungingeodeetti Taina Lehtinen
                 puh. 040 522 9184
                 etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää kaupungingeodeetin esityksen mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kaupungingeodeetti Taina Lehtistä.

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Sakari Manninen, Teija Hautaniemi ja Outi Martikainen Täytäntöönpano: Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeella tontinhakijoille (ilman liitteitä)

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksentiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Telefax: (016) 322 6450
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: (016) 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.00

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Hallituskatu 7, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 - 16.00

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi