Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytäntöjen päivitys 2018

ROIDno-2018-3532

Valmistelija

 • Antti Karjalainen, antti.karjalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt 1.1.2019 alkaen

Rovaniemen kaupunki on tukenut merkittävästi yksityisteiden hoitoa ja kunnossapitoa voimassa olevien yksityistiekäytäntöjen mukaisesti. Kunnossapitoavustuksia on maksettu vuosittain noin 550 yksityistielle. Kunnossapitoavustettavien teiden yhteispituus on noin 190 km.  Kaupungin ympärivuotisessa kunnossapidossa on vuoden 2018 lopussa noin 500 yksityistietä, joiden yhteispituus on noin 330 km.

Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt astuivat voimaan 1.10.2012. Käytännöt on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 1.11.2011 § 203. Lautakunta on tarkentanut käytäntöjä 20.11.2012 § 196, 28.5.2013 § 73, 28.1.2014 § 8, 22.9.2015 § 113 ja 20.3.2018 § 40.

Uusi yksityistielaki astuu voimaan 1.1.2019. Uusi yksityistielaki (560/2018) kumoaa yksityisteistä annetun lain (358/1962). Laki on uudistettu vastaamaan nykypäivän tarpeita ja kirjoitustapaa on muutettu helpommin luettavaksi. Asiakokonaisuudet on järjestetty uudelleen ja pykälät on otsikoitu.  Laki aiheuttaa muutoksia kuntien tehtäviin sekä kunnan avustuskäytäntöihin. Tielautakuntien tehtävät lakkaavat 31.12.2019 alkaen. Tielautakuntien tehtävät siirtyvät pääsääntöisesti maanmittauslaitokselle. Uuden lain myötä yksityistielain mukaisen kunnan avustuksen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajan tasalla yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.

Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut, yhdyskuntatekniikan yksikkö on valmistellut uudet yksityistiekäytännöt, jotka astuvat voimaan 1.1.2019. Yksityistiekäytäntöihin on tehty seuraavat päivitykset yksityistielain sekä yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaisesti:

 • Kunnossapidon ja rahallisen avustuksen ehtona on, että tielle on perustettu tiekunta
 • Poikkeussääntöjen mukaan kaupungin kunnossapidossa olevat tiet poistuvat kunnossapidosta
  • Erityisperusteiset yksityistiet n. 72 km
   • Erityisperusteisella yksityistiellä tarkoitetaan niitä vakituisesti asutuille kiinteistöille johtavia teitä, jotka ovat olleet kaupungin kunnossapidossa ja joiden vaikutusalueella on ollut alle kolme (3) vakituisesti asuttua kiinteistöä ennen siirtymistä nykyisiin yksityistiekäytäntöihin 1.10.2012.
  • Muut yksityistiet, joiden vaikutusalueella on alle kolme (3) vakituisesti asuttua kiinteistöä n. 10 km.
 • Uuden yksityistielain mukaisesti kunta ei voi ohjata yksityistielain mukaista avustamista kiinteistöjen omille teille ja sopimusteille.

Uudessa yksityistielaissa ei ole annettu siirtymäaikaa tiekuntien järjestäytymiselle. Rovaniemen kaupunki antaa tiekunnille aikaa järjestäytyä 1.1.2019-30.9.2019, jonka aikana tiekuntien on toimitettava kiinteistötietojärjestelmän mukaiset tiedot tiekuntiin kuuluvista teistä. Lisäksi Rovaniemen kaupungille on toimitteva kopio viimeisimmästä tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta.

 

Liitteet:

Liite A: Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt 1.1.2019 alkaen

        Liite 1: Yksityisteiden kunnossapitoavustuksen suuruus

        Liite 2: Kunnossapitohakemus

        Liite 3: Kunnossapitoavustushakemus

        Liite 4: Yksityistien kunnossapitosopimus

                            

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää ottaa liitteen A mukaiset Rovaniemen kaupungin yksityistiekäytännöt käyttöön 1.1.2019 alkaen.

Päätös

Tekninen lautakunta kuuli asiassa kunnossapitopäällikkö Antti Karjalaista.

Jäsen Aarne Jänkälä esitti Päivi Alaojan ja Jaakko Portin kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun, jossa selvitetään mm.

- Montako on yhden talon tien avustusta / eurot?

 - Montako yli kolmen talon tien avustusta / eurot?

- Montako poistuu kokonaan?

  

Puheenjohtaja totesi, että Aarne Jänkälän esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun on tullut yksimielisesti teknisen lautakunnan päätökseksi. 

Kunnossapitopäällikkö Antti Karjalainen poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Antti Karjalainen

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi