Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Teknisen lautakunnan talousraportit 2018

ROIDno-2018-389

Valmistelija

  • Matti Konstenius, matti.konstenius@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan talous- ja toimintaraportin jokaisessa kokouksessaan. Lautakunnan esittelijä vastaa asian käsittelystä.

Talous- ja toimintaraportin yhteydessä annetaan selvitys myös investointihakkeiden toteutumisesta ja määrärahojen käytöstä. Esitettyjen raporttien perusteella on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta määrärahat riittävät sovittujen palveluiden ja toimenpiteiden toteuttamiseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan talousraportin ajalta 1.1 - 31.10.2018.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Talouspäällikkö Matti Konstenius poistui kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen.

Tiedoksi

Matti Konstenius

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi