Jätkänkynttilä silta

Tekninen lautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Valtuustoaloite: Jalankulkija- ja pyöräilijämerkintöjen maalaaminen Rovakadulle

ROIDno-2018-1595

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Petri Keihäskoski ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Koska pyöräily ja jalankulku ovat kulkutapoina hyvin erilaisia, on ne syytä erotella toisistaan. Yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräteillä olennaisena ongelmana on tienkäyttäjien kokema turvattomuuden tunne. Pyöräilijä kokee edessä kävelevän jalankulkijan arvaamattomaksi ja jalankulkija ohittavan pyöräilijän yllättäväksi. Ohitustilanteet muodostuvat pyöräilijän kannalta hankaliksi, kun väylällä kulkee useampia henkilöitä vieritysten. Kulkumuotojen selkeällä erottelulla vältetään konfliktitilanteita, liikenteen sujuvuus ja turvallisuuden tunne paranevat sekä jalankulku helpottuu. Esteettömyyden kannalta pyöräilyn ja jalankulun erottaminen toisistaan on tärkeää.

Keskusta-alueella Rovakadulla kaistaerottelu on tehty laattakivetyksellä sekä osoitettu katuristeysten jälkeisellä liikennemerkillä. Pienet liikennemerkit jäävät kaupunkialueella helposti huomaamatta. Niiden vaikutuksen tehostamiseksi tulee Rovakadulle maalata polkupyöräliikenteen sekä jalankulkuliikenteen tieosille kulkumuotojen eroittelukuvia. Väylille tulee maalata valkoiset pyöräilijän ja jalankulkijan kuvat alkuun, suojateiden jälkeen sekä noin 100 metrin välein.

Me allekirjoittaneet Rovaniemen kaupunginvaltuutetut esitämme, että Rovakadun ”pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain”-liikennemerkkejä tehostetaan katuun maalattavilla valkoisilla pyöräilijän ja jalankulkijan kuvilla liikenneturvallisuuden lisäämiseksi jo alkavan kesän aikana."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Perustelut

Petri Keihäskoski ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Koska pyöräily ja jalankulku ovat kulkutapoina hyvin erilaisia, on ne syytä erotella toisistaan. Yhdistetyillä jalankulku- ja pyöräteillä olennaisena ongelmana on tienkäyttäjien kokema turvattomuuden tunne. Pyöräilijä kokee edessä kävelevän jalankulkijan arvaamattomaksi ja jalankulkija ohittavan pyöräilijän yllättäväksi. Ohitustilanteet muodostuvat pyöräilijän kannalta hankaliksi, kun väylällä kulkee useampia henkilöitä vieritysten. Kulkumuotojen selkeällä erottelulla vältetään konfliktitilanteita, liikenteen sujuvuus ja turvallisuuden tunne paranevat sekä jalankulku helpottuu. Esteettömyyden kannalta pyöräilyn ja jalankulun erottaminen toisistaan on tärkeää.

Keskusta-alueella Rovakadulla kaistaerottelu on tehty laattakivetyksellä sekä osoitettu katuristeysten jälkeisellä liikennemerkillä. Pienet liikennemerkit jäävät kaupunkialueella helposti huomaamatta. Niiden vaikutuksen tehostamiseksi tulee Rovakadulle maalata polkupyöräliikenteen sekä jalankulkuliikenteen tieosille kulkumuotojen eroittelukuvia. Väylille tulee maalata valkoiset pyöräilijän ja jalankulkijan kuvat alkuun, suojateiden jälkeen sekä noin 100 metrin välein.

Me allekirjoittaneet Rovaniemen kaupunginvaltuutetut esitämme, että Rovakadun ”pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain”-liikennemerkkejä tehostetaan katuun maalattavilla valkoisilla pyöräilijän ja jalankulkijan kuvilla liikenneturvallisuuden lisäämiseksi jo alkavan kesän aikana."

Päätösehdotus

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen kaupungininsinöörin valmisteltavaksi.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Aku Raappana, aku.raappana@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuutettu Petri Keihäskoski ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle valtuustoaloitteen kokouksessa 7.5.2018 § 54 Rovakadun erotellun jalankulku- ja pyörätien liikenteenohjauksen parantamiseksi. Aloitteessa esitettään maalattavaksi väylälle jalankulku- ja pyöräliikenteelle tarkoitettua tienosaa osoittavat tiemerkinnät.

Rovaniemen teknisten palvelujen yhdyskuntatekniikan vastuualue on teettänyt aloitteeseen perustuen pyörätien asfalttipäällysteiselle osuudelle ajoratamerkinnät 2018 ajoratamerkintäurakan yhteydessä. Kivetyillä väyläosuuksilla maalatun merkinnän pysyvyys on heikompi, joten ne merkinnät on toistaiseksi tekemättä. Yhdyskuntatekniikka esittää, että seurataan nyt tehtyjen merkintöjen vaikutusta kävelijöiden ja pyöräilijöiden pysymiseen omalla tienosalla. Tarvittaessa haetaan jatkossa mahdollisuutta tehostaa edelleen merkintää betonikiveyspinnalle sopivalla merkintätavalla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedoksi saapuneen aloitteen ja yhdyskuntatekniikan antaman selvityksen aloitteen pohjalta tehdyistä toimenpiteistä

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

valtuutettu Keihäskoski, Riihiniemi Jani

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi